Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán


Chronological Thread 
  • From: Wolf Gyorgy <wolf.gyorgy AT wigner.hu>
  • To: György Szondy <gyorgy.szondy AT gmail.com>, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Két (hosszabb) megjegyzés a 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán
  • Date: Tue, 16 Feb 2021 22:21:20 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.hu

Tisztelt Szondy György!

A Fizinfó olyanokra lett kitalálva, akik legalább nagy vonalakban meg tudják érteni az ilyen cikkeket, mint a Szabados Lacié. Nekem nem szakterületen az általános relativitás elmélet, s valószínűleg a hivatkozásban szereplő cikkekkel, mint pl. Penrose cikkeivel meg kellene küzdenem, hogy legalább az állításaikat megértsem. Szabados Laci magyarázata alapján legalább az állításokat megértettem. Szerintem nagyszerű, és logikus összefoglalása ennek a nehéz témának.
(Abonyi Iván levelére reagálva: Igen, kevesen értik, de pl. Szabados Laci igen.)
Üdv Wolf Gyuri

2021-02-16 21:43 időpontban György Szondy ezt írta:
*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O |
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!): 19815644-2-43 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos.
|
*-----------------------------------------------------------------------*

Tisztelt Lista tagok!

Az Általános Relativitáselmélet mindenképpen ingoványos talaj.
Ahogy Abonyi Iván egy 20 évvel ezelőtti levelében írta: sokan
művelik, de kevesen értik.

Még nehezebb mindezt az ismeretterjesztés szintjére korrekt módon
leegyszerűsíteni. Nagy bátorság kell hozzá... láhatólag így
sikerült.

Szóval abszolút megértem Szabados László helyesbítésre tett
erőfeszítését. És matematikailag kétségtelenül helyes is amit
leírt.

Ugyanakkor (7 év után) ismételten fel kell hívnom a figyelmet
Hermann Weyl 1917-es On the Theory of Gravitation című cikkére
[Ann. d. Physk, 54, 117, (1917)] melyben kifejti, hogy a Schwarzschild
fekete-lyuk geometriája megfelelő koordinátázás mellett (izotrop
koordinátákra való áttéréssel) természetes módon úgy
terjeszthető ki, hogy míg az r>r_s (eseményhorizonton kívüli)
tartományt 2x fedi le, az r<r_s tartományt egyáltalán nem. (Ezzel
a levezetéssel egyébként már a Landau II. 100§ 4. feladatban is
találkozhattunk. Csodálom, hogy nem közismert. Sőt.)

Ezzel a levezetéssel Wely gyakorlatilag 1917-ben, matematikailag
definiálta az Einstein-Rosen-féle féreglyukat. (Persze mivel
negatív frekvencia nem létezik, a belső univerzumban sem
visszafelé fog telni az idő.)

[Ennek értelmében az eseményhorizontnál nem úgy esünk bele egy
fekete lyukba, ahogy ezt általában el szokták képzelni, hanem
gyakorlatilag átesünk egy másik (belső) univerzumba: a kint és
bent fogalma felcserélődik, és tovább megyünk ugyanabba az
irányba, mégis látszólag távolodni fogunk az
eseményhorizonttól.]

Weyl levezetése alapján az, hogy a fekete lyuk belsejében ( r<r_s
koordináták esetén) a tér időszerűvé válik igazából pusztán
egy matematikai megoldás. Mintha a valós számok halmazán a -1
négyzetgyökét szeretnénk értelmezni. A fentiek értelmében
ugyanis az r<r_s tartomány nem része Schwarzschild megoldás
értelmezési tartományának, vagyis nem része a fizikai
valóságnak/ a való világnak.

Szavazásra nem bocsátanám a dolgot, mert a tudomány nem
szavazáson múlik. De arra kíváncsi lennék, hogy hányan néznek
utána a hivatkozott cikknek, vagy a Landau-ban lévő levezetésnek.

Üdvözlettel,
Szondy György

ui: a könnyebb megértés érdekében mellékelem az alábbi, a Weyl
féle koordináta-transzformációt magyarázó ábrát.

On Tue, Feb 16, 2021 at 3:38 PM Szabados,L. <lbszab AT rmki.kfki.hu>
wrote:


*-----------------------------------------------------------------------*
| E L F T H I R A D O
|
| Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja
|

|-----------------------------------------------------------------------|
| Az ELFT adoszama (ide kerjuk az SZJA 1 szazalekat!):
19815644-2-43 |

|-----------------------------------------------------------------------|
| A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk
felelos. |

*-----------------------------------------------------------------------*

T. Lista!

A 2020 évi fizikai Nobel dij kapcsán a hazai ismeretterjesztő
irodalomban
több cikk is megjelent (ill. vélekedés kapott nyilvánosságot az

elektronikus sajtóban). A megmosolyogtatóan naiv vagy bosszantóan

dilettáns irások közül csillagászati szakmai igényességével
toronymagasan
emelkedik ki Kovács Józsefnek a Magyar Tudomány februári
számában
megjelent irása [1]. Ebben nagyon jól olvasható
összefoglalását kapjuk a
két dijazott csillagász kutató, Andrea Ghez és Reinhard Genzel
eredményének (és az általuk használt technikának): hogy miért
is lehetünk
biztosak abban, hogy a Tejútrendszer centumában egy kb. 4 millió
Nap-tömegű fekete lyuk van.

A cikk Roger Penrose immár klasszikus, az általános
relativitáselmélet
első modern szingularitástételét publikáló [2] cikkének az
ismertetése és
jelentőségének a bemutatása azonban egy kissé problematikusnak
látszik,
mégpedig két okból.

1. A Schwarzschild fekete lyuk kapcsán azt olvassuk, hogy `A
Schwarzschild-téridőben az eseményhorizontot sugárirányban
befelé átlépve
a tér és az idő szerepet cserél, és a gömbi koordinátákban a
középpont
felé mutató "befelé" az idő lesz.' A probléma az, hogy ez az
állitás nem
igaz. De nem is érdemelne ez a korrigálandó mondat különösebb
figyelmet,
ha ez nem jelent volna meg ugyanigy a Fizikai Társulat
ismeretterjesztő
lapjának a novemberi számában, ugyancsak a 2020-as fizikai Nobel
dij
kapcsán. (Itt további, a fekete lyukak tulajdonságaira vonatkozó

meglehetősen zavarba ejtő megállapitás mellett még ráadásul
szép szines
ábrán illusztrálva is van, hogy a lyukon kivül `tér', azon
belül meg `idő'
van. Tehát úgy tűnik, hogy nem csupán szerencsétlen
megfogalmazásról,
hanem egy, a koordináták szerepének a félreértéséről van
szó.)

2. Nem derül ki, hogy mi a tényleges jelentősége Penrose
cikkének a fekete
lyukak elméletében: Nem az, hogy az adott feltételek mellett
szingularitások alakulnak ki (hiszen hogy mi van a horizonton
belül, az a
külső megfigyelő számára és a horizonton kivüli világ
folyamatai
szempontjából -- a lyuk gravitációs `erőterének' a dipólnál
magasabb
rendű és gyorsan lecsengő multipól momentumain túl --
irreleváns); de nem
is az, amit más helyen olvashatunk, miszerint `bebizonyitotta, hogy
az
általános relativitáselmélet szerint a gravitációs
összeomlás
eredményeként fekete lyukak jönnek létre'. Nem, a dijazott
cikkben nem azt
bizonyitotta be.

A jelen irásunk célja, hogy korrigáljuk (ill. pontositsuk) az 1.
pontban
emlitett hibás állitást, rámutatva arra, hogy mi lehet a
félreértés oka;
és hogy egy korrekt összefoglalását adjuk Penrose hires
cikkének és
világosan lássuk annak tényleges jelentőségét a fekete lyukak
fizikájában.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

1. Tehát igaz-e, hogy `A Schwarzschild-téridőben az
eseményhorizontot
sugárirányban befelé átlépve a tér és az idő szerepet
cserél, és a gömbi
koordinátákban a középpont felé mutató "befelé" az idő
lesz'?

Nem, egyáltalán nem. Ezért a fenti állitást
korrigálandó/pontositandó,
először foglaljuk össze, hogy honnan is jönnek a
$(t,r,\theta,\phi)$ ún.
Schwarzschild koordináták.

A Schwarzschild téridőnek négy metrikus szimmetriája van: a
gömbszimmetria
(3 generátorral) és egy olyan szimmetria, ami az aszimptotikusan
sik
tartomány sztatikusságát eredményezi. E generátorok, amik
vektormezők a
téridősokaságon, természetesen Lie algebrát alkotnak, és ebben
ez utóbbi
szimmetria generátora, jelöljük ezt $K$-val, kommutál a
gömbszimmetria
három generátorával. (Régebben a diákjaimnak mindig feladtam
házi
feladatként, hogy bizonyitsák be, hogy bármely olyan négy
dimenziós
valós Lie algebra aminek az $so(3)$ rész Lie algebrája,
szükségképpen
direktösszeg: $so(3) \oplus I$. Igy az $I$ elemei mindig
kommutálnak az
$so(3)$ elemeivel, függetlenül attól, hogy e generátorok most
épp
vektormezők.) A gömbszimmetriát generáló vektormezők
mindenütt térszerűek,
de a $K$ vektormező kauzális jellege a téridősokaság
különböző
tartományain más és más: $K$ az eseményhorizonton kivül
*időszerű*, de a
horizonton *fényszerűvé*, a horizont mögött pedig
*térszerűvé* válik. A
$(t,r,\theta,\phi)$ koordináták a fenti szimmetriagenerátorokhoz
vannak
illesztve; s hogy ezek a koordináták igy bevezethetők, a
gömbszimmetria
generátorainak és a $K$-nak a kommutálása teszi lehetővé.
Speciálisan, a
$t$ koordináta a $K$ integrálgörbéi menti természetes
paraméter,
*függetlenül* a $K$ kauzális jellegétől. A horizont mögött
tehát $t$ már
*térszerű* görbék természetes paramétere, merthogy ott a $K$
már térszerű.
Abból, hogy a horizonton kivül $t$ `időkoordináta' (meghogy
$t$-vel
jelöltük), még nem következik, hogy az a horizonton belül is az
`idővel'
kell, hogy kapcsolatos legyen. Igy aztán a horizont átlépése
során a $t$
`térszerű' (és az $r$ `időszerű') *koordinátává*
válásából a `tér'-re és
az `idő'-re semmi (és igy speciálisan azok `felcserélődése')
sem
következik. Csak a *koordináták* kauzális jellege változik.

Az `idő' és a `tér' ui. *nem* cserélődik fel a horizonton való
áthaladás
során, mivel azt, hogy mi az idő- ill. térirány, minden pontban
a *lokális
fénykúpok* mondják meg: egy irány időszerű és jövő/múlt
irányitott, ha az
a lokális jövő/múlt fénykúp belsejébe mutat, és térszerű,
ha azon kivülre.
Mivel a fénykúpok a téridősokaságon folytonosan (sőt, a
Schwarzschild
geometriában analitikusan!) változnak, az idő- ill. térirányok
fogalmában
semmiféle nem folytonos, ugrásszerű változás sem állhat elő.
Ez jól
látszódik, ha a metrikát pl. az avanzsált Eddington--Finkelstein

koordinátákban irjuk fel (ami a Minkowski téridő
$(v,r,\theta,\phi)$
avanzsált gömbi koordinátáival analóg), és amiben a horizont
egy
*reguláris, analitikus* fényszerű hiperfelület lesz és a
lokális fénykúpok
is e koordináták *analitikus* függvényeivel adhatók meg. A
Penrose hires
[2] cikkében található ábra is ebben a koordinátarendszerben
mutatja be a
gravitációs összeomlás folyamatát és a horizont és a
szingularitás
kialakulását.

Ugyanakkor a $(v,r,\theta,\phi) --> (t,r,\theta,\phi)$
koordinátatranszformáció Jacobi mátrixának a determinánsa a
horizonton (és
csak ott) zérus. A $(t,r,\theta,\phi)$ koordináták tehát *nem*
globálisan
jól definált koordináták, azok csak a $0 < r < 2m$ és a $2m < r
< \infty$
*diszjunkt, nyilt* tartományokon jól értelmezettek. Az egyik
nyilt
tartomány Schwarzschild koordinátái *nem* folytatásai a másik
nyilt
tartomány Schwarzschild koordinátáinak. A $(t,r,\theta,\phi)$
koordinátarendszerek a horizonton *szingulárissá* válnak. Igy a
koordináták egyik tartománybeli interpretációja sem vihető át

automatikusan a másik tartományra. Hogy a horizonton a teljesen
reguláris
fénykúpok mennyire degeneráltnak *tűnnek* a Schwarzschild
koordinátákban,
jól mutatja a 23. ábra Hawking és Ellis klasszikus [3]
monográfiájának a
152. oldalán. Talán egy ilyen ábra sugallhatta azt a téves
képzetet, hogy
a horizontot átlépve `az idő és a tér felcserélődik'.

A Schwarzschild koordináták fenti viselkedése teljesen hasonló a
Minkowski
téridőben a kvantumtérelméleti Unruh effektus kapcsán megismert

$(T,X,Y,Z)$ ún. Rindler koordináták viselkedéséhez. Mig a
Minkowski téridő
szokásos $(t,x,y,z)$ Descartes koordinátáit a téridő valamely
időszerű
transzlációs szimmetriát generáló vektormezőjéhez
illesztjük, a Rindler
koordinátákat pl. az $x$-irányú Lorentz-boostokat generáló
vektormezőhöz,

$K = x (\partial/\partial t) + t (\partial/\partial x)$

-hez adaptáljuk. A $T$ ezen vektormező integrálgörbéi menti
természetes
paraméter. Csakhogy, a Schwarzschild megoldásbeli $K$
vektormezőhöz
teljesen hasonlóan, ez a vektormező sem mindenhol időszerű: $K$
időszerű
az $x>\vert t\vert$ és $-x>\vert t\vert$ diszjunkt, nyilt
tartományokon,
fényszerűvé válik a $t=\pm x$ fényszerű hipersikokon, és
térszerű a
$t>\vert x\vert$ és $-t>\vert x\vert$ nyilt tartományokon. (A
könnyebb
érthetőség kedvéért javasoljuk a kedves olvasónak e
tartományok
lerajzolását egy papirlapra.) Ez utóbbi két tartományon tehát
a $T$
koordináta *térszerű* integrálgörbék természetes paramétere,
miközben az
az előbbi kettőn még *időszerű* integrálgörbék paramétere.
De ez alapján
senki sem gondolná, mint ahogy ebből nem is következik, hogy a
Minkowski
téridő bizonyos tartományaiban `az idő és a tér szerepet
cserél' (csak
azért, mert a Descartes helyett a Rindler koordinátákat kezdtük
el
használni); pedig a helyzet pontosan ugyanaz, mint amit a
Schwarzschild
téridő kapcsán láttunk. Hasonlóan, a $T$ (idő)koordináta a
$x>\vert
t\vert$ tartományon a $t$ időkoorninátának monoton *növekvő*,
de a
$-x>\vert t\vert$ tartományon már monoton *csökkenő*
függvénye. De ebből
nem következik, hogy a Minkowski téridő bizonyos tartományaiban
`az idő
visszafelé telik'.

Hogy tehát mi a tér- és időirány, és hogy az utóbbiak közül
melyik a jövő
és melyik a múlt, a fekete lyukak belsejében is a lokális
fénykúpok
mondják meg, és nem a koordináták. Ugyanakkor, a Schwarzschild
megoldásban
a $0 < r < 2m$ tartomány valóban különös tulajdonságokkal
rendelkezik.
Például, hogy egy tetszőleges ottani pontból inditott részecske
(akár
massziv, akár zérus tömegű) *véges* sajátidőn/affin
paraméterhosszon belül
*kikerülhetetlenül* belezuhan a centumba, és ennek a
sajátidőnek/affin
paraméterhossznak a lehetséges maximális értékét a lyuk
tömege és a
részecske kezdeti poziciója meghatározza. Hogy az $r=2m$
fényszerű
hiperfelület `eseményhorizont'-ként jelenik meg ennek a ténynek
a
következménye, mert az $r=2m$ hiperfelület az emlitett
tulajdonsággal
rendelkező pontok halmazának a *határa*.

A másik figyelemre méltó különlegessége a $0 < r < 2m$
tartomány
geometriájának, hogy a $K$ szimmetriagenerátor térszerűvé
válása miatt e
tartományban az $r=const$, immár *térszerű* hiperfelületekben
pl. bármely
két $t=const$ ill. $t'=const$ sugarú gömbfelület felszine
*azonos*, még
akkor is ha pl. $t < t'$. Itt a téridőgeometria *homogén* (mint a

kozmológiai modellekben), de már *nem stacionárius*.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2. Régóta ismert volt az a tény, hogy egy egzaktul
gömbszimmetrikus anyag
teljes gravitációs összeomlása során a centrumban
szingularitás alakul ki.
De ez nem meglepő, hisz ha a gravitációs összeomlás teljes
(azaz a [nem
porszerű] anyagban az egyre növekvő nyomás nem állitja meg az
összeomlási
folyamatot), akkor a gömbszimmetria miatt az anyag összes
részecskéje a
centrumba kell, hogy essen. Igy van ez a newtoni
gravitációelméletben is.
Csakhogy a Newton elméletben kialakuló szingularitás *nem stabil*
abban az
értelemben, hogy a gömbszimmetrikus anyageloszlás kicsi, de *nem*

gömbszimmetrikus perturbációja már azt eredményezi, hogy az
anyag
részecskéi zömmel elkerülik a centrumot, és ott nem alakul ki
semmilyen
szingularitás. De egy *reális* összeomlási folyamat bizonyosan
nem
rendelkezik semmilyen *egzakt* geometriai szimmetriával. A Newton
elméletben tehát a gömbszimmetrikus összeomási folyamatban
kialakuló
szingularitás `nem fizikai', annak megjelenése a magas fokú
egzakt
geometriai szimmetriák, nevezetesen a gömbszimmetria
következménye.

A kérdés tehát az, hogy az általános relativitáselmélet
szerint is
ugyanez-e a helyzet; azaz hogy a szimmetrikus (és analitikusan
végigszámolható!) esetekben megjelenő szingularitás most is
csupán a magas
fokú egzakt geometriai szimmetriák következménye-e. A Landau
iskolához
tartozó Lifsic és Kalitnyikov perturbációs számolásai ez
látszottak
alátámasztani. De mivel az általános relativitáselmélet
alapegyenletei,
azaz az Einstein egyenletek erősen nemlineárisak, erős kétségek
merültek
fel a szokásos perturbativ módszerek megbizhatóságával, és a
Lifsic--Kalitnyikov vizsgálatok konklúziójával kapcsolatban.

De akkor hogyan dönthető el, hogy egy nem-szimmetrikus
összeomlási
folyamatban kialakul-e *fizikai* szingularitás? Van-e olyan
matematikai
módszer, amellyel biztonsággal eldönthető ez a kérdés?
További, és még
nehezebb probléma, hogy korábban amit fekete lyuknak lehetett
nevezni, az
mindig az Einstein egyenletek egy (gömb- vagy tengelyszimmetrikus)
*egzakt
megoldásában* jelent meg, és `mindenki tudta' hogy mi is a lyuk.
De ha
nincsenek ilyen szimmetriák és megoldások, akkor mit kell `fekete
lyuk
tartománynak' hivni; azaz mi a kritériuma annak, hogy egy adott
téridő
(azaz megoldása az Einstein egyenleteknek) fekete lyukat is
tartalmaz?
Másként fogalmazva: mi az az általános, mindenféle szimmetria
lététől
függetlenül matematikailag is jól definiált fogalom, amivel a
fekete lyuk
lényegi tulajdonsága megragadható, s amelyre alapozva a fekete
lyukak
tulajdonságaira vonatkozó állitások matematikailag is
bizonyithatók és,
lévén a fizika kvantitativ tudomány, *kvantitativ*
összefüggések
származtathatók?

Mivel a korábbi perturbativ módszerek segitségével nem sikerült
a kérdést
eldönteni, új technikára/módszerre, esetleg paradigmaváltásra
volt
szükség. Egy ilyen paradigmaváltást eredményezett Penrose [2]
cikke. Ez
volt az a publikáció, amelyben először megjelent az a
matematikailag is
jól definiált fogalom, a zárt csapdázott felület fogalma,
amivel a fekete
lyukak lényege egzakt geometriai szimmetriáktól függetlenül is
megfogható,
és kvantitative is jellemezhető.

Hogy e fogalom tartalmát világosan lássuk, vegyünk egy (nem
feltétlenül
gömbszimmetrikus) gömbi topológiájú felületet a közönséges
3 dimenziós
térben, és inditsunk egy adott időpillanatban a felület minden
pontjából a
felületre merőleges irányokban egy fényjelet, mind kifelé mind
befelé (a
felület belsejébe). Ezek a fényjelek egy-egy hullámfrontot
alkotnak, és
azt, hogy hogyan terjednek a felülettől távolodva, az adott tér
geometriája határozza meg. A sik 3 dimenziós térben a befelé
induló
fényjelek alkotta hullámfront felszine természetesen *monoton
csökken*,
mig, a várakozásainknak megfelelően, a kifele indulóké *monoton
nő*.

A zárt csapdázott felület a téridőben egy olyan zárt (pl.
gömbi
topológiájú) térszerű felület, hogy a róla merőlegesen
nemcsak a befele,
hanem a *kifele induló* fényjelek alkotta hullámfront minden
egyes
felületdarabjának a felszine is szigorúan monoton módon
*csökken*. E
fogalom nyilván független mindenféle szimmetriától, és stabil
is (abban az
értelemben, hogy kicsit deformálva a felületet és kissé
megváltoztatva a
téridőgeometriát, a deformált zárt csapdázott felület még
mindig zárt
csapdázott felület marad). A definició mögött az a kép van,
hogy a felület
olyan erős gravitációs centrumot zár körül, ami már a kifele
induló fényt
sem engedi tovaterjedni. Ilyen felületek pl. a Schwarzschild
téridő $0 < r
< 2m$ tartományának az $r=const$, $t=const$ felületei is.
Bizonyitható
[4], hogy ilyen felületek az anyag elég kis tartományba való
koncentrálásával is létrejönnek.

Hogy e fogalom mennyire jól ragadja meg a fekete lyukak lényegi
tulajdonságát, azt a [2] publikációban bizonyitott és e
fogalomra épülő
tétel, azaz Penrose szingularitástétele, mutatja:
Ha
(1) az Einstein egyenletek teljesülnek,
(2) az anyag energiasűrűségét minden megfigyelő nemnegativnak
látja,
(3) a téridő geometriája és az anyagmezők értékei egy teljes,
nemkompakt
térszerű hiperfelületen (ún. Cauchy felületen) megadott
kezdeti
adatokból megjósolhatók,
(4) a téridőben van egy zárt csapdázott felület,
akkor a téridő tartalmaz olyan fényszerű geodetikust, ami nem
értelmezett
az affin paraméterének a tetszőlegesen nagy értékére.
Más szóval, ez a geodetikus *véges* affin paraméterhosszon
belül kifut a
téridő peremére; vagyis az ilyen téridők határpontjai között
vannak
olyanok is, amelyek a téridő belső, reguláris pontjaitól
*véges* affin
távolságra vannak. Ezek a szingularitások.

A csapdázott felület fogalmának a bevezetése és a most idézett
tétel
bizonyitása valódi *paradigmaváltást* is jelentett a
gondolkodásunkban és
új matematikai eszközöket hozott az általános
relativitáselméletbe. Ez
elsősorban a topológia, differenciáltopológia és a globális
differenciálgeometria fogalmainak és módszereinek az egyre
kiterjedtebb
alkalmazását eredményezte. Az új módszerek lehetővé tették
olyan kérdések
megválaszolását is, amelyek a korábbi technikákkal, pl. a
differenciálegyenletek lokális analizisével, nem voltak
megválaszolhatók.
Ezen globális topológiai/geometriai módszereket mutatja be
Penrose immár
klasszikusá vált s a szakma alapművének tekinthető [5]
dolgozata. Ezzel
Penrose egy új iskolát teremtett a modern általános
relativitáselméletben.
Hawking és Ellis [3] monográfiája is nagyban ezen alapul.

Penrose [2]-beli klasszikus szingularitástételét öt évvel
később Hawking
és Penrose általánositotta ill. terjesztette ki kozmológiai
szingularitások létét is megjósló tétellé [6], az [5]-beli
globális
technikák teljes tárházának egy parádés alkalmazásaként.

Eredetileg a téridő szingularitásait az Einstein egyenletek
egzakt
megoldásaiban úgy azonositottuk, hogy azok a téridő peremén
lévő, de a
téridő reguláris pontjaitól véges távolságra lévő azon
`pontok' (vagy épp
`felületek'), ahol a görbület valamilyen módon végtelenné
válik. A Penrose
és Hawking--Penrose-féle szingularitástételek az eredeti
formájukban
azonban semmit nem mondanak a görbület viselkedéséről. Csak
annyit
garantálnak, hogy a perem pontjai között vannak olyanok, amelyek
a belső
pontoktól véges affin távolságra vannak, de azt már nem, hogy
az e
pontokba futó geodetikusok mentén a görbület divergál. Meglepő
módon egy
ezzel épp ellentétes irányba mutató eredmény származtatható:
megmutatható
[7], hogy mind a Penrose, mind a Hawking--Penrose (valamint a [3]
monográfiában található további három) szingularitástétel
bizonyitása
módositható oly módon, hogy a tételek eredeti feltételei nem
csak a
szingularitásokba futó geodetikusok létét garantálják, hanem
azt is, hogy
ezek mentén a görbületnek a geodetikusok által meghatározott
komponensei
*nem* divergálhatnak akármilyen gyorsan. A Penrose-féle
szingularitástétel
jelentőségét, tanulságait is áttekintő és csaknem teljes
irodalomjegyzéket
adó viszonylag friss összefoglaló cikk a [8] publikáció.

Végül, a teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a fekete
lyukak
kapcsán Hawking vitte végig a Penrose által kezdett
paradigmaváltást: a
hetvenes évek elején ő definiálta matematikailag is az
eseményhorizontot,
amelyről bizonyitotta, hogy az egy olyan tartományt zár körül,
ami
tartalmazza az összes zárt csapdázott felületet [3]; és hogy az

eseményhorizont úgy viselkedik, mint egy termodinamikai rendszer,
kielégitve a termodinamika főtételeivel analóg tételeket [9]. S
hogy a
fekete lyukak ezen viselkedése nem csak *analóg* a termodinamikai
rendszerekével, hanem ezek *valódi fizikai* hőmérséklettel
rendelkeznek, a
Hawking sugárzás néhány évvel később megjósolt jelensége
mutatja [10].

Stephen Hawkingnak is ott lett volna a helye a most dijazottak
között. (De
akkor ki maradt volna ki?)

[1] Kovács József, Fekete lyukak kutatói kapták a fizikai
Nobel-díjat
2020-ban, Magyar Tudomány, 2021/02

https://mersz.hu/hivatkozas/matud202102_f54392#matud202102_f54392

[2] R. Penrose, Gravitational collapse and space-time singularities,
Phys. Rev. Lett. vol 14, pp 57?59 (1965)

[3] S. W. Hawking, G.F. R. Ellis, The Large Scale Structure of
Spacetime,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 1973

[4] R. Schoen, S.-T. Yau, The existence of a black hole due to
condensation of matter, Commun. Math. Phys. vol 90, pp 575
(1983)

P. Bizon, E. Malec, N. \'O Murchadha, Trapped surfaces due to
concentration of matter in spherically symmetric
geometries,
Class. Quantum Grav. vol 6, pp 961 (1989)

[5] R. Penrose, Techniques of differential topology in relativity,
SIAM,
Philadelphia 1972

[6] S. W. Hawking, R. Penrose, The singularities of gravitational
collapse
and cosmology, Proc. Roy. Soc. Lond. A, vol 314, pp 529
(1970)

[7] L. B. Szabados, On singularity theorems and curvature growth, J.
Math.
Phys. vol 28, pp 142 (1987)

[8] J. M. M. Senovilla, D. Garfinkle, The 1965 Penrose singularity
theorem, Class. Quantum Grav. vol 32, (2015) 124008

[9] J. M. Bardeen, B. Carter, S. W. Hawking, The four laws of black
hole
mechanics, Commun. Math. Phys. vol 31, 161 (1973)

[10] S. W. Hawking, Particle creation by black holes, Commun. Math.
Phys.
vol 43, 199 (1975)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Szabados László
(Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Elméleti Osztály)


*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze
|
|
|
| Cikk, hozzaszolas a
|
|
|
| fizinfo AT lists.kfki.hu
|
|
|
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell
irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen!
|
|
|
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo
|
|
|
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi
valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni:
|
|
|
| listsadm AT mail.kfki.hu
|
|
|

*-----------------------------------------------------------------------*

*-----------------------------------------------------------------------*
| A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
| |
| Cikk, hozzaszolas a |
| |
| fizinfo AT lists.kfki.hu |
| |
| cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
| A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
| |
| Informacio: https://mailman.kfki.hu/sympa/info/fizinfo |
| |
| A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
| igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
| |
| listsadm AT mail.kfki.hu |
| |
*-----------------------------------------------------------------------*Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page