Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 07 Jul 2017 09:35:20 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


!!!! A megszokottól eltérő időpontban !!!!

2017. július 11.
kedd, 11.00


Csabai István

ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék


"Gyorsulva táguló Univerzum sötét energia nélkül"


Az Univerzum tágulását az Einstein-egyenletek írják le. Az
egyenletek nem oldhatóak meg egzaktul tetszőleges általános
esetre, így közelítéseket kell alkalmazni. Az általánosan
használt modell szerint nagy skálákon az Univerzumot homogén-
nek és izotrópnak tekintik, a galaxisfelmérések által egyér-
telműen kimutatott inhomogenitásokat elhanyagolva. Ezzel az
egyszerűsítéssel létezik egzakt matematikai megoldás, az úgy-
nevezett Friedmann-egyenlet, mely leírja, hogy az idő függvé-
nyében hogyan tágul a tér. Ez az egyszerűsített kozmológiai
modell nagyrészt meg is egyezett a csillagászati megfigyelé-
sekkel, de a 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés a-
lapján, szupernóvák észleléséből kiderült, hogy az Univerzum
tágulása gyorsul. A kozmológiai standard modell keretében ez
csak úgy volt magyarázható, ha bevezettek egy úgynevezett sö-
tét energiát, ami az univerzum jelenlegi teljes energiaháztar-
tásának mintegy 70%-át kiteszi. A sötét energiának a földi la-
boratóriumokban semmi nyomát nem találták, és mibenlétét a fi-
zika mai elméletei nem tudják még közelítőleg sem megmagyaráz-
ni. A Monthly Notices of Royal Astronomical Society-ben nemrég
megjelent tanulmányunkban egy olyan megközelítést javaslunk,
melyben figyelembe vesszük a lokális inhomogenitások hatását,
és nagyobb skálákon a sűrűség direkt átlagolása helyett a loká-
lis tágulások átlagával számolunk. A módosítás sötétenergia-tag
bevezetése nélkül is olyan gyorsuló tágulást eredményez, ami a
megfigyelésekkel összhangban van, bizonyos esetekben még ponto-
sabban, mint a standard modell.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #


  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 07/07/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page