Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 23 Apr 2012 10:35:29 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Kolláth Zoltán - Molnár László (MTA CSFK CSI)

Cím: Új pulzációs állapotok RR Lyrae csillagokban

Kivonat:
Az RR Lyrae csillagokban megfigyelhetõ periódus-kettõzõdés jelenségérõl és
annak elméleti hátterérõl korábban már beszámoltunk. Azonban az alapmódus
és a kilencedik (strange) felhang kölcsönhatása okozta érdekességek ezzel
korántsem értek véget. A két módus összjátéka segítségével létrejött
periódus-kettõzõdött állapot stabilitása jelentõsen eltérhet a normál RRab
állapottól, ezzel lehetõvé téve a az RRd pulzációhoz hasonló, de valójában
három módust tartalmazó állapot létrejöttét. A pulzációban ilyenkor
perióduskétszerezõdésen felül az elsõ felhang is megjelenik kis
amplitúdóval. A modellek jóslatai alapján a Kepler-ûrtávcsõ RR Lyrae
fénygörbéjében ténylegesen is megtaláltuk az elsõ felhangot, ami igazolta
az elméleti eredményeket. Az RR Lyrae pulzációjában három olyan radiális
módus jelenik meg együttesen, amelyeknek nemlineáris kölcsönhatása is
ismert - ezáltal lehetõvé válhat a csillag nemlineáris
aszteroszeizmológiája. A Kepler mérései alapján más modulált csillagokban
is gyanítható az elsõ felhang jelenléte, melyekre a módszer
kiterjeszthetõ. Az új pulzációs állapot modelljei további meglepõ
jelenségeket is mutatnak, jelezve, hogy a többmódusú rendszerek korábban
elhanyagolt kölcsönhatásai és rezonanciái is fontos szerepet játszhatnak a
megfigyelhetõ jelenségekben.

Az elõadás idõpontja: 2012. április 26., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page