Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 20 Jan 2011 14:33:11 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Szabó Gyula (MTA KTM CSKI)

Cím: Néhány statisztikai alkalmazás az exobolygók vizsgálata területén

Kivonat:
Az elõadásban a szeptember-december között megvalósult kutatóút
(University of Texas at Austin) tapasztalatai alapján mutatom be az
exobolygó-kutatás néhány fontos és kurrens eredményét, illetve nyitott
kérdéseit. Az exobolygók paramétertér-beli eloszlását vizsgálva
megismerhettük az exobolygók belsõ szerkezetét és légkörének fõbb
jellemzõit. A bolygólégkörök egyszerû modelljével általában kielégítõen
interpretálhatóak a rendelkezésre álló adatok, és beigazolódni látszanak a
bolygók felhõzöttségével, viharos légköri folyamataival illetve
evaporációjával kapcsolatos, korábbi merész jóslatok. Egy merõben új
sejtés szerint a bolygó pályák inklinációja a csillag hõmérsékletével is
korrelációt mutat, amely újabb merész feltételezéshez vezetett: a bolygó
pályája és a kis tömegû konvektív zóna spin-orbit csatolásba kerülhet, és
a csillag "tekert", axiálisan differenciált rotációjához vezethet. Saját
vizsgálataink bemutatására térve bemutatom, hogy a legforróbb bolygók
tömegfüggvénye meglehetõsen eltérõen alakul, mint az egyszerû égi
mechanikai szcenáriók jóslata: közepes tömegû, 2,8 napnál kisebb periódusú
bolygót nem ismerünk (itt található a szub-Jupiter sivatag). Itt a bolygók
- a tömegfüggvény szempontjából - két csoportra oszhatóak: a nagy tömegû
és nagy sûrûségû bolygók bárhol elõfordulhatnak a naprendszerekben,
ellenben a kis tömegû vagy kis sûrûségû bolygókra periódus cenzor hat a
2,8 napos keringési periódus környékén. A cenzor oka lehet evaporáció,
vagy már a kialakulás szakaszában fellépõ, diszk eredetû árapályerõk
játéka is. Az elõadás második felében áttekintem a radiális sebességmérés
legújabb kihívásait, és a GJ 436g bolygó létezése körüli kétségeket. Az UT
exobolygó szemináriumán kifejtettem, hogy a kétség eldönthetõ lenne a FAP
(fals alarm probability) megfelelõ kezelésével, az "ökölszabály": a
"normál eloszlású fehér zaj" feltételezésének elvetésével. A mérés
reziduáljainak bootstrapjével frekvenciafüggõ FAP szinteket számoltam,
amellyel a hasonló kérdések egyszerûen tisztázhatóak. (Az algoritmus egyéb
folyamatok, pl. csillagpulzáció analízisénél is használható). Végezetül
vázolom az exobolygó-rendszerekben esetlegesen elõforduló üstökösök
megfigyelésének lehetõségeit, esélyeit, illetve azokat az észleléseket,
amelyek ilyen üstökösök létére utalnak; és ismertetem az exokométákkal
foglalkozó hazai kutatás jelen állását. Az elõadást többek között GNU-R
szkript részletekkel illusztrálom, ezzel is propagálva e program
használatát a magasabb szintû adatelemzéshez.

Az elõadás idõpontja: 2011. január 27., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page