Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 7 May 2010 12:34:16 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Simon Attila (SZTE TTIK, III. PhD, fiatal kutató MTA KTM CSKI)

Cím: Exoholdak nyomában

Kivonat:
Az exoholdak Naprendszerünkön kívüli, más csillagok bolygói körül keringõ
holdak. 2006-ban kezdõdött vizsgálataink során olyan bolygó-hold
konfigurációkat vizsgáltunk, melyek elhaladnak a központi csillaguk elõtt.
Ezen rendszerekre jellemzõ fénygörbék súlyvonalának vizsgálatával olyan
analitikus közelítõ formulákat vezettünk le, melyekkel jól megbecsülhetõ a
holdak tömege és sugara.
A továbbiakban a vizsgálatok a radiálissebesség-görbék
Rossiter-McLaughlin-effektusának szimulációjára is kiterjedtek. Cél volt
egy szimulált rendszer teljes fizikai paraméterterének rekonstrukciója zaj
jelenlétében csak spektroszkópiai mérések ill. spektroszkópiai és
fotometria mérések együttes használatával. Az eredmények szerint a hold
sugara, egyes esetekben a periódusa, valamint a hold pályájának egyes
paraméterei jól rekonstruálhatóak. Az RM-effektus közvetlen detektáláshoz
szükséges pontosságot a jövõ távcsövei/ûrtávcsövei szolgáltathatják majd,
de addig is nagyobb az esély egy exohold kimutatására, ha egyidõben mind
radiális, mind fotometriai méréseket is végzünk.

Az elõadás idõpontja: 2010. május 13., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.


Patkós László s.k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page