Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázati felhívás szinkrotronos mérések támogatására

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázati felhívás szinkrotronos mérések támogatására


Chronological Thread 
  • From: VANKO Gyorgy <vanko AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Pályázati felhívás szinkrotronos mérések támogatására
  • Date: Wed, 4 Jun 2008 13:14:34 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Magyar Szinkrotron Bizottság (MSzB) kiegészítő támogatást tud nyújtani egyes szinkrotronos mérések mobilitási költségeihez. Ezt az teszi lehetővé, hogy a Magyar Tudományos Akadémia erre a célra évi 1 millió forintos keretet biztosít.

Az MSzB ezért meghirdeti a fenti célnak megfelelő pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele általában egy elfogadott mérési javaslat valamelyik szinkrotron-sugárforrásnál.

A pályázatokat

folyamatosan

lehet benyújtani e-mailben a vanko AT rmki.kfki.hu címre. Tekintettel a pályázatok elbírálásának ügymenetére, kérem, hogy azokat a pályázók mihamarabb, de - kivételes esetektől eltekintve - a tervezett kiutazás előtt legkésőbb 6 héttel, és minden naptári évben legkésőbb október 31-ig nyújtsák be.

A pályázatnak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. A mérés témája, a mérés időpontja, a mérés helye (szinkrotron,
nyalábcsatorna), valamilyen bizonyíték (pl. e-mail vagy nyilvános
webhely, esetleg írásos értesítés beszkennelve) a nyalábidő-pályázat
elfogadásáról. Amennyiben a mérés európai szinkrotronnál történik,
akkor arra vonatkozólag is szükséges magyarázat, illetve bizonyíték,
hogy miért nem volt lehetséges a mobilitási támogatást az FP/ ill.
az FP7 I3-as (Integrated Infrastructure Initiative) keretéből
megkapni (l. alább).

2. A mérésben résztvevő magyar kutatók neve, munkahelye.

3. A kiutazás teljes költségvetése (útiköltség, szállásköltség,
napidíj). A pályázó az MSzB támogatásán kívül milyen egyéb
forrásokból szándékozik fedezni a kiutazás teljes költségét?

4. Az MSzB-től igényelt támogatás mértéke, felosztása (útiköltség,
szállásköltség, napidíj). A támogatás maximális mértéke
általában személyenként 150 eFt, de mérésenként legfeljebb 210 eFt,
amibe a napidíj járulékai és jövedelemadó-előlege is beleértendő.
Kivételesen indokolt esetben ezt meghaladó támogatás is
engedélyezhető. Annak elvben nincs akadálya, hogy ugyanaz a csoport
vagy személy egy évben több különböző támogatott mérésben vegyen
részt.

Általában nem lehet a támogatást igénybe venni a European Synchrotron Radiation Facility-ben (ESRF, Grenoble) végzendő mérésekhez, minthogy az ESRF-fel kötött megállapodásunk, illetve az éppen megkötés alatt álló ESRF-Centralsync szerződés értelmében magyar kutatók elfogadott mérésének mobilitási költségeit az ESRF megtéríti. Ugyancsak nem vehető igénybe a támogatás olyan mérésekhez sem, amelyek mobilitási költségei az EU 6. vagy 7. Keretprogramjának keretében a fogadó szinkrotron intézménye által megtéríthetők lettek volna. Mivel a jelentősebb európai nemzeti szinkrotronsugárforrások ezen a módon hozzáférhetők, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a támogatás európai mérésekhez csak jól megindokolt esetben vehető igénybe. Ilyen eset lehet pl. az, ha az ESRF a nyalábidőt saját kutatási keretéből, ú.n. "in-house research" formájában biztosítja. Ugyancsak kivételes esetnek tekinthető, ha formális létszám- vagy egyéb korlátozások miatt nem biztosíthatók a mérés jellegéből adódó, indokoltan magasabb résztvevő-létszám vagy a szokásosnál többszöri kísérlet mobilitási költségének forrásai akár az ESRF, akár valamely más európai szinkrotron-sugárforrás által. Kivételes esetben támogatás igényelhető szinkrotronos kísérletekhez kapcsolódó, nem kifejezetten mérési célú utazásokhoz (méréskiértékelés, projektmegbeszélés, stb. is).

A támogatás egyik fontos célja a nagyobb, Európán kívüli szinkrotronsugár-
forrásokhoz való indokolt hozzáférés biztosítása. Ezért a pályázatban
röviden utalni kell arra, hogy ebben az esetben mi teszi szükségessé a
mérés Európán kívüli elvégzését.

A támogatás jóváhagyásáról az MSzB haladéktalanul tájékoztatja a keret kezelőjét, az MTA KFKI Részcske- és Magfizikai Kutatóintézetét (RMKI). A pályázónak, illetve a kiutazónak a támogatás jóváhagyása után azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a Magyar Szinkrotron Bizottság titkárával, aki tájékoztatást ad a támogatási igény érvényesítésének módjáról. A javasolt legcélszerűbb eljárás az, hogy az utazást a kiutazó, illetve saját munkahelye szervezi meg, a költségeket a kiutazó vagy saját intézménye előlegezi meg, majd az elszámolás után a költségeket kiszámlázza az MTA KFKI RMKI-nak. Szükség esetén azonban az RMKI ügyintézői az utazás megszervezéséhez is segítséget tudnak nyújtani.

A támogatás igénybevételével megvalósult utakról két héten belül rövid
(legfeljebb egy oldalas) szakmai beszámolót kell benyújtani az MSzB
titkárához. Amennyiben a beszámoló benyújtása elmarad, vagy a beszámolót
az MSzB nem fogadja el, a pályázó további pályázatokból kizárható.


Vankó György
a Magyar Szinkrotron Bizottság megbízott titkáraUI: elnézést kérek azoktól, akik más úton is megkapták.

----------------------------------------------------------
Gyorgy Vanko
KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest, P.O.B. 49., Hungary
Phone: +36-1-392-22-22 /ext. 1736
Fax : +36-1-392-25-18
----------------------------------------------------------

  • [Fizinfo] Pályázati felhívás szinkrotronos mérések támogatására, VANKO Gyorgy, 06/04/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page