Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] OM észrevétel Zátonyi Sándor és Baji Zsófia levelére (fwd)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] OM észrevétel Zátonyi Sándor és Baji Zsófia levelére (fwd)


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peterne <kiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] OM észrevétel Zátonyi Sándor és Baji Zsófia levelére (fwd)
  • Date: Sat, 22 Dec 2007 23:15:42 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Oktatási Minisztériumból 2 azonos tartalmú Word formátumú levél érkezett a fizinfora Zátonyi Sándor és Baji Zsófia levelére válaszul.

A szövegét továbbítom.
Üdvözlettel Király Péterné
-------------------------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------

Lista:
Fizinfo AT lists.kfki.hu
Feladó:
laszlone.balogh AT okm.gov.hu
Tárgy: észrevétel Zátonyi

-----------------
Zátonyi Sándor ifj. Iktatószám: 34582 -1/2007.
tanár Ügyintéző: Szakácsné Nemere Györgyi
Ügyintéző telefonszáma: 473-7380
fizinfo AT lists.kfki.huTisztelt Tanár Úr!A 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításának tervezetével
kapcsolatban a Miniszteri Kabinet részére írt levelére illetékességből
az alábbiakban válaszolok.

A magyar közoktatás tartalmi szabályozásának elveit, rendszerét
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény - továbbiakban: kt.-
határozza meg, amely a tartalmi-tantervi kérdések vonatkozásában a
Nemzeti alaptantervre, a helyei tantervekre továbbá a közbülső szinten
elhelyezkedő választható - tehát nem kötelező kerettantervekre -
helyezi a hangsúlyt.

2002-ben az országgyűlési választásokat követően hivatalba lépett
kormány a kerettantervek kötelező jellegét megszüntette.

A kt. 45. § (2) alapján az iskola pedagógiai programot, annak
részeként - ha e törvény másként nem rendelkezik - a Nemzeti
alaptanterv alapján helyi tantervet készít, vagy az ilyen módon
készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi
tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola az oktatásért felelős
miniszter által kiadott kerettantervek alapján is elkészítheti helyi
tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi tantervként a
pedagógiai programjába. A középiskola a helyi tantervének
elkészítéséhez figyelembe veszi az érettségi vizsga vizsgatárgyainak
vizsgakövetelményeit is.

Az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező
és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az
előírt tananyagot és követelményeit a fentiek alapján határozza meg.

A jelenlegi kerettantervi rendelet tervezete tehát az óraszámok
és a tartalom tekintetében sem kötelező az iskolák számára, hiszen
attól a helyi igényeik alapján eltérhetnek, így akár növelhetik is az
óraszámi arányokat, vagy akár csökkenthetik a helyi igényeik,
elvárásaik alapján. A jelenlegi kerettantervi tervezetben megtalálható
természettudományos óraszámoknál magasabb óraszámok is találhatók egyes
jóváhagyott kerettantervekben, így amennyiben egy érdeklődő megtekinti
az OKM /közoktatás/tantervek linken a már kiadott kerettanterveket,
amelyek az intézmények számára nem kötelezőek, akkor azok között a
gimnáziumok vonatkozásában is talál olyat, amelyben ezen tantárgyak
óraszáma magasabb annál, mint ami a jelen tervezetben szerepel.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az ezen tervezetben található
gimnáziumi óratervi tábla már a 10/2003 ( IV.28.) OM rendeletben is
szerepel, tehát szó sincs arról, hogy a tárca kötelező jelleggel
csökkenti most ezen tárgyak óraszámait, hanem csupán egy olyan
megoldási módot mutat be, amely már 2003-ban is éppen ezeket az
óraszámokat tartalmazta a természettudományos óraszámok vonatkozásában.

Tájékoztatom, hogy rendeletmódosítás tervezetét kiegészítjük a
gimnáziumok számára készített második ajánlott óratervvel (melléklet).


Budapest, 2007. december


Üdvözlettel:

Csillag Márta
főosztályvezető

Kerettantervi ajánlás a tantárgyak követelményeinek
teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeret felhasználására


A gimnázium 9-12. évfolyamának ajánlott tantárgyi rendszere és
óraszámai

2. számú

| Tantárgy |Éves óraszámok évfolyamonként
| | | 9. |10. |11. |12. |
| Magyar nyelv és irodalom |148 |148 |148 |128 |
| Történelem |74 |55,5 |111 |96 |
| Emberismeret és etika | | |37 | |
| 1. Idegen nyelv |111 |92,5 |111 |96 |
| 2. Idegen nyelv |92,5 |74 |111 |96 |
| Matematika |111 |111 |111 |128 |
| Informatika |55,5 |37 |55,5 |48 |
| Bevezetés a filozófiába | | | |32 |
| Fizika |55,5 |74 |92,5 | |
| Biológia és egészségtan | |55,5 |74 |64 |
| Kémia |74 |74 | | |
| Földrajz |74 |74 | | |
| Ének-zene |37 |37 | | |
| Rajz és vizuális kultúra |37 |37 | | |
| Testnevelés és sport |92,5 |92,5 |92,5 |80 |
| Osztályfőnöki |37 |37 |37 |32 |
| Társadalomismeret |18,5 |18,5 |18,5 |16 |
| Tánc és dráma | | | |32 |
| Mozgóképkultúra és médiaismeret | | |18,5 |16 |
| Művészetek (a konkrét tartalmat az| | |37 |32 |
| iskola helyi tanterve határozhatja| | | | |
| meg) | | | | |
| Szabadon tervezhető | | |55,5 |64 |
| Kötelező óraszám a törvény alapján|1017,5 |1110 |960 |
  • [Fizinfo] OM észrevétel Zátonyi Sándor és Baji Zsófia levelére (fwd), Kiraly Peterne, 12/22/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page