Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!


Chronological Thread 
  • From: "Benk� L�szl�" <lbenko AT enternet.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Mindössze egy hozzászólás!
  • Date: Sat, 1 Dec 2007 18:06:31 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Földes István írta:
Tisztelt Lista!

Minden ellenérzésem mellett el kell ismernem azt, hogy Vekerdynek igaza
van abban, hogy rossz
a természettudományos oktatás. Rossz az az oktatás, ami azt eredményezi,
hogy az általános iskolában (6-7. osztály) még érdeklõdõ
gyerekeket pár év múlva már csak ijesztgetni lehet fizikával és
kémiával, majd érettségi tájára tudásuk is lenullázódik.
Ennek a totálisan elhibázott, nem bemutatásra (kísérlet!),
demonstrációra, ismertetésre épülõ, hanem bemagoltató
tanítás az oka. Teljesen fölösleges pl. a 7.-8. osztályos kémiában a
K,L, M héjak, s,p,d kvantumszámok, illetve azok
betöltésének bemagoltatása (amit úgysem érthetnek meg akkor),
____________________________________________
Sajnos, a fentiek kétségtelen TÉNYEK!
Ami azt jelenti, hogy feltétlen szükséges az egész oktatási rendszer
újragondolása, megreformálása. Kétségbeejtõ helyzet, hogy az egyetemre
jelentkezõk tisztes része még rendesen (?) olvasni sem tud, a matematika is
gond a számára, alapvetõ logikus gondolkodásra meg képtelen, mert pontosan
ezeket nem tanították - kérték számon - tõle úgy az alsótagozatos, mint a
középiskolában! Nézetem szerint, - igaz, ez csak egyetlen meglátás! - úgy
az alsó tagozatokban, mint a középiskola szintjén, elsõ sorban nem lexikális
elemekre kellene a hangsúlyt helyezni, hanem igenis egyrészt GONDOLKODNI
kell megtanítani a diákokat, tehát a logika legyen a fontos, OLVASNI,
TANULNI (!) kell(ene) megtanulniuk, másrészt, már a felsõoktatásban is ezen
célra felkészített kell a tanárokat képezni. A lényeg, - ismétlem, a saját
nézetem szerint! - arra megtanítani a diákot, hogy a szükséges lexikális
adatokat hol, és miként tudja megtalálni, amire szüksége van, és az tudja
ALKALMAZNI! Egyszóval, képes legyen felfogni, MEGÉRTENI az anyagot.
Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen koncepcionális változást lehetetlen
egyik napról a másikra, de még egyik évrõl a másikra sem megvakósítani. De -
mások egyetértésével együtt, természetesen, ha használhatónak gondolják
"ötletemet"! - célként kitûzve, ezt megvalósíthatónak, elérhetõnek gondolom.
Az már egy más kérdés, hogy kezdésnek éppen a felsõoktatásnál kell kezdeni,
olyan tanárok képzésével, akik már alkalmasok eszerint tanítani. Ebbõl
viszont következik, hogy a megvalósítás feltétlen csak egy folyamatként
lehetséges, aminek az ideje elõre megbecsülhetetlen, és addik, valóban, igen
nagy a valószínûsége egy "káosz" létrejöttének. De ezt "túlélve", lehet egy
olyan oktatási rendszerünk, amely egyedüldálló, hatékonyságában példamutató
valamennyi ország számára is.
Azt már csak "illendõségbõl" teszem hozzá, hogy nem csak emiatt, de a
jelenlegi - és nemzetközileg alkalmazott! - hibás(nak vélt általam!)
felsõoktatási rendszeren is jó lenne egy kicst változtatni. Ismereteim
szerint, mind máig, - legalább is a fizikusokat! - úgy tanítják, hogy nekik
a kérdések mértékével, hogyanjával kell foglalkozniuk, a "miért" kérdés már
nem tartozik rájuk! Pedig, meglátásom szerint, éppen ez a kérdés lenne a
legfontosabb! Hiszen, az erre a kérdésre adandó válasz teremti meg az
összefüggést a dolgok között, ez a válasz - ha létezik! - teszi logikussá,
igazán megérthetõvé a történéseket.
De most nem is kívánom "feleslegesen" szaporítani a szót, így tiszteletem
mindenkinek, aki a kérdére idõt szentel, és a jönõ iránt elkötelezett!
Benkõ László.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page