Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Mrs. Madarasz & Farkas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Mrs. Madarasz & Farkas


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Mrs. Madarasz & Farkas
  • Date: Tue Apr 29 08:25:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
5 May4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

M r s. T i b o r M a d a r á s z & G y ö r g y F a r k a s
Department of Logic, Eötvös University

A "miért" kérdések szemantikájához és pragmatikájához (logikai megközelítés)
(On the semantics and pragmatics of "Why?" questions -- a logical approach)

A "miért" kérdések logikájának kidolgozását elsősorban a tudás megszerzésének
módjai, az információ kereső procedúrák megalapozása teszi elengedhetetlenné.
A miért kérdések centrális jelentőségűek a tudományos magyarázat
elméleteiben. A "miért" kérdések logikai elmélete -- szemben más
kérdéstípusokkal (eldöntendő, ki? mi? hol? kérdőszós kérdések) --
nem tekinthető megelelően kidolgozottnak. Ennek oka valószínüleg a miért
kérdések komplexitásában rejlik.

A különböző interrogatív modellek, a kérdés-válasz reláció általános
(szemantikai és pragmatikai) elmélete. (Hintikka, Aquist)

A "miért" kérdés-válasz reláció logikai rekonstrukciója. A magyarázat, mint
a
"miért" kérdésre adandó válasz.

A magyarázat covering-law modellje. (Hempel) A válaszként adott magyarázat
oksági és kontrafaktuális feltételei. (Lewis) A "jó" válasz adekvátsági
feltétele. A szemantikailag illetve a pragmatikailag adekvát válaszok
megkülönböztetése. (Koura)

Kitekintés: magyarázatok covering-law nélkül, nem oksági magyarázatok
lehetősége.

___________________________________

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.The participants may comment the talks and
initiate discussion on the Internet. The comments should be written in
the language of the presentation.

The organizer of the colloquium:
Laszlo E. Szabo (email:
leszabo AT hps.elte.hu)
--
L a s z l o E. S z a b o
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo

  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Mrs. Madarasz & Farkas, Laszlo E. Szabo, 04/29/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page