Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, February Program

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, February Program


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, February Program
  • Date: Tue Jan 21 04:41:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
Fabruary Program


10 February 4:00 PM 6th floor 6.54
(Hungarian)

P é t e r M e k i s

<mailto:mekis AT philo.u-szeged.hu>
Department of Logic
Eötvös University, Budapest

A logikai tér mint szemléleti forma Wittgenstein Tractatusában

Wittgenstein korai filozófiája "a tiszta nyelv kritikájára" tett
kísérletként vált a filozófia klasszikusává. Elo"adásomban a Tractatus
kantianizmusát a logikai tér fogalmából kiindulva szeretném tesztelni.
Elgondolásom szerint - a szakirodalmi konszenzussal szemben - a logikai
tér nem csupán a szimbolikus reprezentáció tere, hanem az észlelésé is;
következésképpen ugyanaz a funkciója, mint a szemléleti formáknak Kant
transzcendentális esztétikájában.

(Wittgensteint nem kötik közvetlen történeti szálak Kanthoz. A Tractatus
híres képelmélete nem kanti kontextusban, hanem a logikai formák
russelli elméletének kritikájaként jelent meg. Reális vagy ideális
természetu"ek a logikai formák? E probléma wittgensteini megoldása a
történeti távolság ellenére feltu"no" párhuzamot mutat azzal, ahogy Kant
rövidre zárta a tér és az ido" reális vagy ideális volta körüli vitákat.)

Ha tartható az az értelmezés, amely szerint a logikai tér szemléleti
forma, annak több fontos következménye van:

1. A logika mintegy a logikai tér geometriája. Az észlelés és a
szimbolikus reprezentáció leheto"ségfeltételeit ragadja meg; ilyen
értelemben transzcendentális.

2. Minden nyelv. Az észlelés és az észleletek nyelvi kifejezése között
nincs lényegi különbség; mindketto" a logikai szimbolika törvényeinek van
alávetve.

3. A logikai igazságok szemléleti evidenciával bírnak. A talányos
wittgensteini megmutatkozás a kanti szemléleti evidencia örököse.
Wittgenstein, a közkeletu" felfogással szemben, nem kiküszöböli a
szintetikus a priori kijelentéseket, hanem felszámolja a
szintetikus-analitikus distinkciót. A tautológiák igazságát sajátos
logikai szemléletre - a megmutatkozásra - támaszkodva lehet bizonyítani.

A logikai térnek tehát tézisem szerint a szemléleti forma szerepét kell
betölteni a Tractatusban. Hogy valóban be tudja-e tölteni, azt a fogalom
részletes elemzése mutatja meg. Több, egymással összeegyeztethetetlen
kísérlet született a fogalom formális és/vagy szemléletes
rekonstrukciójára. (Ezek közül Erik Steniusét, Max Blackét és Robert
Fogelinét fogom megvizsgálni az elo"adáson.) Az egymással nem
konzisztens, de egyaránt védheto" értelmezések azt mutatják, hogy a
Tractatusban is két, egymással összeegyeztethetetlen értelemben szerepel
a logikai forma és a logikai tér fogalma. Elo"adásom végkövetkeztetése az
lesz, hogy e két értelem közül csak az egyik alkalmas arra, hogy a
szemléleti forma funkcióját betöltse. Az, hogy a Tractatus rendszerében
létezik a szemlélet számára hozzáférhetetlen logikai forma is, már a
kantiánus értelmezés korlátait mutatja.

------------------------------------------------------------------------


17 February 4:00 PM 6th floor 6.54
(Hungarian)

G á b o r B e t e g h

<http://www.ceu.hu/phil/faculty_staff_9.html>
Deprtment of Philosophy
Central European University, Budapest

MEGRAJZOLNI A VÉGTELENSÉG TÉRKÉPÉT
Vizuális reprezentációk szerepe az antik kozmológiában
(The role of visual representation in the ancient cosmology)

Az elo"adás a következô, egymással szorosan összefüggô kérdéseket fogja
tárgyalni:

(a) milyen módszerekkel vizualizálták a korai görög szerzôk a kozmoszt
illetve annak legfontosabb alkotórészeit?

(b) a vizuális reprezentációk különbözô formái (diagrammok, globuszok,
armilláris gyu"ru"k stb.) milyen szerepet játszhattak az egyes szerzôk
fogalom- és elméletalkotásában?

(c) a vizualizálás különbözô módjai mennyiben lehettek hatással a görög
kozmológiai diszkurzus fejlo"désére, annak specifikus irányára?

A vizsgálat módszertanában azt a fajta "kognitív archeológiát" kívánja
alkalmazni, amelyet Reviel Netz "The Shaping of Deduction in Greek
Mathematics: a Study in Cognitiv History (Cambridge, 1999) címu"
kiemelkedo" jelento"ségu" munkájában a geometria diszciplinájára dolgozott
ki. Netz alapkérdése az, hogy a betu"kkel jelzett diagrammok alkalmazása
milyen szerepet játszott a görög geometriai gondolkodás, a geometria
nyelvének és bizonyítási formáinak kialakulásában. Könnyen belátható,
hogy a két- és háromdimenziós ábrázolások központi jeleto"ségu"ek voltak
nem csak a geometria, de a csillagászat és a kozmológia történetében is.
Mi az, amit ebbo"l forrásaink alapján rekonstruálhatunk történeti és
episztemológiai szempontból? Mint látni fogjuk, a vizualizálásra történo"
hivatkozások nem pont ott szerepelnek, ahol azt elvárnánk. Vajon miért?
------------------------------------------------------------------------


24 February 4:00 PM 6th floor 6.54
(English, except all participants speak Hungarian)

L o r á n d A m b r u s - L a k a t o s

<http://www.ceu.hu/phil/faculty_staff_6.html>
Deprtment of Philosophy
Central European University, Budapest

John Rawls: Getting beyond Social Choice Theory

I will present first the main tenets of Arrovian social choice theory,
and explain its relationship to decision and game theory. Then I will
offer conjectures why it was thought by many that this theory could
ground political philosophy. At the end, I will sketch John Rawls'
solution to the social choice problem.


___________________________________

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a 30-60-minute discussion.The participants may comment the talks and initiate discussion on the Internet. The comments should be written in the language of the presentation.

The organizer of the colloquium:
Laszlo E. Szabo (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo

  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, February Program, Laszlo E. Szabo, 01/21/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page