Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Radnai Gyula előadásai az Atomkiban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Radnai Gyula előadásai az Atomkiban


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Radnai Gyula előadásai az Atomkiban
  • Date: Thu, 27 May 2021 18:42:21 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=YCFlM+Pr; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.hu header.b=dBR9b9iG
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 39ABF40FAF6E

Elhunyt Radnai Gyula, a magyar fizika jelentős személyisége.
(https://nepszava.hu/3121051_meghalt-radnai-gyula-fizikus)
Sokoldalú tevékenységének egyik része volt, hogy 2003 és 2019 között évente
ismeretterjesztő előadásokat tartott Debrecenben az Atommagkutató Intézetben
fizikusokról, fizikáról. Az ötlet egy 2003-as elődása kapcsán keletkezett.
Meghívtuk, aztán ez hagyománnyá vált, és és nyár elején egy-egy előadását
meghallgattuk. Előadásai különös élményt jelentettek. Tisztelettel emlékezünk
Radnai Gyulára.
Máté Zoltán

___________________________Radnai Gyula Atomki-szemináriumai 2003- 17
April 2003 RADNAI Gyula (ELTE) Fizika a köztudatban
Hogyan alakult a laikus, a mindennapi ember felfogása a fizikáról hazánkban a
huszadik század második felében? Egy lehetséges és szórakoztató megközelítése
a témának, hogy kikeressük azokat a tréfás, humoros rajzokat, karikatúrákat a
Ludas Matyiból, amelyeknek van valamilyen fizikai vonatkozásuk. Ezek közül a
rajzok közül láthatunk majd egy diaképes összeállítást az elõadáson. Miközben
jókat nevetünk a vicceken, felsejlik a történelem, az elmúlt évtizedek néhány
nevezetes eseménye, egyben tanulsága is. Végül felvetõdik a kérdés: vajon MA
milyen helyet foglal el a fizika a köztudatban? Az utolsó képek erre adnak -
néha csak elgondolkodtató, néha viszont megdöbbentõ - választ. Sírjunk, vagy
nevessünk rajtuk? Ehhez is, ahhoz is meg kell nézni õket. 27 May 2004
RADNAI Gyula (ELTE) Teller Ede és a magyar középiskola
Teller Ede Magyarországon, Budapesten járt középiskolába. A budapesti
Mintagimnáziumban eltöltött nyolc év olyan emlékeket hagyott benne, melyeket
még 90 éves korában is borzongással vagy éppen büszkeséggel idézett fel.
1917-ben a Monarchiában kezdte meg tanulmányait, átélte a háborúvégi
összeomlást, a forradalmakat, diákként megtapasztalhatta a román megszállás,
majd a Trianon okozta megrázkodtatás gyötrõ következményeit. Eközben
fejlõdött ki matematikai tehetsége, természettudományos érdeklõdése, egész
személyisége. Mi az, amit egyértelmûen az iskolának köszönhet? Nem több és
nem kevesebb, mint a magyar nyelv és irodalom szeretete, Ady Endre költészete
iránti rajongása. Igaz, 1925-ben az Eötvös versenyt is megnyerte
matematikából meg fizikából, ezekhez a sikerekhez azonban már kevés köze volt
a Mintagimnáziumnak... Többet majd az elõadáson. 18 May 2006 RADNAI
Gyula (ELTE) Elektromosságtani alapfogalmaink kialakulása
a XVIII. században Elgondolkodott-e már valaki, hogy miért jelöljük
az elektromos töltést és a hõmennyiséget is Q-val? A XVIII. század a newtoni
mechanika kiteljesedésének százada. Euler, Segner és a többi matematikus
tette a mechanikát matematikailag tárgyalható elméleti tudománnyá, kialakítva
azt a szilárd meggyõzõdést, hogy a valóságot leíró elméleteknek a mechanikán
kell alapulniuk. Ugyanakkor az anyagtudományok, mint a kémia, a hõtan és az
elektromosságtan még csak keresték a helyüket ebben a matematizálódó
világban. Mûvelõik alig-alig ismerték ki magukat a tapasztalati tények
burjánzó sokaságában, nem is voltak olyan kiválóan felkészült matematikusok,
mint az elméleti mechanika mûvelõi, de szerették volna valamilyen egyszerû
fogalomrendszerrel értelmezni a kísérleti tények sokaságát. Így született meg
a fizika sok-sok új fogalma, s e fogalmak olyan értelmezése, melyek közül
néhány a mai napig megállja a helyét, míg másokon túllépett az idõ, viszont
nem lépett túl a tudományt alkalmazó mérnökök, vegyészek gondolkodása.
Oktatási vonatkozása is van ennek: átugorhatja-e - érdemes-e átugornia - a
fizika oktatása ezeket a ma már tudományosan túlhaladott értelmezéseket,
melyeket a tudomány saját törzsfejlõdése során nem tudott átugrani?A
Természet Világa 2006. évi 2. és 3. számában jelent meg az a tanulmány,
amelyre az elõadás épül, de az elõadáson sor kerül sok olyan korabeli,
érdekes ábra kivetítésére is, amelyek csupán terjedelmi okokból maradtak ki a
tanulmányból.24 May 2007 RADNAI Gyula (ELTE) A diák
Wigner Jenõ Manapság újra megnõtt a sikeres emberek élete iránti érdeklõdés.
Keressük a titkot, a stratégiát, aminek birtokában mi is sikeresek lehetnénk.
A jövõ mérnökeit, fizikusait persze elsõ sorban a sikeres mérnökök, fizikusok
élete érdekli. Wigner Jenõ mérnök is volt, fizikus is volt, Nobel-díjat is
kapott. Úgy tûnik, hogy az õ életstratégiája minta lehet a számunkra. Persze,
ha belegondolunk abba, hogy Wigner Jenõ 1912 õszétõl 1920 nyaráig járt a
Fasorban gimnáziumba, miközben lezajlott egy világháború, az ország
államformája Osztrák-Magyar Monarchiából Magyar Népköztársasággá majd
Tanácsköztársasággá, majd kormányzó vezette, király nélküli Királysággá
változott, rádöbbenhetünk, hogy mégsem lehettek ezek mintaadó évek egy
tinédzser személyiségének kialakulásához, a sikeres életpálya
megalapozásához. Hogyan birkózott a család, az iskola és maga Wigner Jenõ az
állandóan változó körülmények adta problémákkal? Milyen diákkora volt Wigner
Jenõnek? Errõl szól az elõadás. 5 June 2008, 10:30! RADNAI Gyula
(ELTE) A rejtélyes Landau Az elmúlt negyven évben - Landau
halála óta - több könyv és számos tanulmány jelent meg Landau életérõl,
tudományos pályafutásáról. Az elsõ húsz évben fõleg arról a Landauról szóltak
ezek az írások, akit a természet rejtélyei és a természettudomány aktuális
kérdései foglalkoztattak. Az olvasó csak ámulni tudott azon, milyen sikeresen
fejtette meg Landau a természet rejtélyeit, mennyire kreatívan oldotta meg a
tudományos problémákat.Az utóbbi húsz évben azonban egyre több szó esik
Landau életének rejtélyes idõszakairól, melyek az addigi írásokból
következetesen kimaradtak. Az NKVD (az akkori KGB) vizsgálati fogságában
töltött tragikus évrõl, vagy Landaunak a szigorúan titkos nukleáris
kutatásban való részvételérõl. Meglepõ dokumentumok kerültek napvilágra, s
ezek újabb megválaszolandó kérdéseket vetettek fel.A megoldott és a
megoldatlan rejtélyekrõl egyaránt szó lesz az elõadáson. 3 June 2009,
Wednesday! RADNAI Gyula (ELTE) Fizikus apák és
fiúk Nemrég ünnepeltük Charles Darwin születésének 200. évfordulóját. Darwin
apja és nagyapja is orvos volt, s õt is orvosegyetemre küldték a szülei - az
orvosok között nem ritka ez a generációkon átívelõ ragaszkodás a hivatáshoz.
Az orvosinál sokkal fiatalabb fizikusi pályán vajon kialakulhat-e hasonló,
generációkon átívelõ hivatástudat?A mûvészi tehetség, mint tudjuk, nem
örökölhetõ. És a tudományos tehetség? A tudományos pályán való
érvényesülésnek olyan bonyolult a feltételrendszere, hogy érdemes
megvizsgálni azokat az eseteket, amikor egy-egy sikeres kutató fiából
ugyancsak sikeres kutató lett, mégpedig ugyanazon tudományágban - a fizikában
- amelyben apja is mûködött.Néhány kiragadott példát mutatunk be. Sikeres
külföldi és hazai eseteket idézünk fel, sikeres fizikus apákat (J.J.Thomson,
W.H.Bragg, Niels Bohr…) és fiúkat. A bemutatott esetek száma oly csekély,
hogy általános következtetéseket nem lehet belõlük levonni, de talán elég
érdekesek ahhoz, hogy általuk jobban megértsük a világot odakint, s magunkat
idebent. 10 June 2010 RADNAI Gyula (ELTE)
Gravitáció a Holdon és a Földön - avagy Eötvös Loránd és a tudományos
ismeretterjesztés Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Kazinczynál tömörebben
és pontosabban azóta se fogalmazta meg magyarul senki az írástudók feladatát.
Azokét, akik mûvelik a tudományt, és azokét is, akik terjesztik a
mûveltséget. Terjesztik az iskolában, az újságokban, ma már a rádióban,
televízióban, interneten. Az írástudók felelõssége ma még sokkal nagyobb,
mint száz-százötven évvel ezelõtt. Egyre jobban nyílik az olló az olvasni se
tudás és a magasan szárnyaló szaktudás között. Mit tehet az iskola? Mit tehet
az ismeretterjesztés? A jelen néhány kirívó példájának bemutatása után
megvizsgáljuk, hogyan vállalta az írástudók felelõsségét annak idején Eötvös
Loránd, mit tanult meg Helmholtztól és Kirchhofftól, hogyan mûködött együtt
utána itthon a "heidelbergiekkel": Szilyvel és a többiekkel. Mit csinált és
hogyan csinálta? (Jót s jól...) Errõl szól az elõadás. 23 June 2011
RADNAI Gyula (ELTE) 100 éves az elsõ Solvay konferencia A
nemzetközi tudományos konferenciák ma a kutatók természetes találkozó helyei.
A konferencia turizmus divattá vált: a szálloda iparág már meg se lenne
nélküle.Nem így volt ez 100 évvel ezelõtt!Léteztek színvonalas tudományos
folyóiratok angol, francia, német nyelven, a kutatók azonban fõleg egy-egy
országon belül ismerték egymást személyesen. Még nem volt polgári repülés, se
elterjedt gépkocsi közlekedés, az emberek vonaton utaztak egymáshoz. Európa
és Amerika között a hajóút több, mint egy hétig tartott. (Még a Titanic útját
is 5 napra tervezték 1912-ben.)Nem lehet véletlen, hogy az elsõ meghívásos
nemzetközi tudományos konferencia ötlete egy kiváló nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkezõ brüsszeli feltalálóban született meg, akinek multinacionális
vállalkozása a konferencia szponzorálását is lehetõvé tette. Õ volt Ernest
Solvay, a meghívottak listáját összeállító két német tudós pedig Walther
Nernst és Max Planck. Lorentz Leidenbõl, Poincaré Párizsból, Einstein
Prágából érkezett...Idén õsszel lesz a 25. fizikus Solvay konferencia, ezt
most szervezik. Meg fognak emlékezni a 100 évvel ezelõtti legelsõrõl, amelyen
az energiakvantum fogalmának meglepõen sikeres alkalmazását vitatták meg a
résztvevõk. A mai kutatók elõtt bizonyára ott lesz majd a 100 évvel ezelõtti
konferencia elõadásait és diszkusszióit ismertetõ kiadvány, melyet Maurice de
Broglie és Paul Langevin szerkesztettek, és a nevezetes csoportkép a
résztvevõkrõl, akik között egyetlen nõ volt csupán: Marie Sklodowska
Curie.Róluk szól majd ez az elõadás is. 28 June 2012 RADNAI Gyula
(ELTE) Akirõl Oxfordban az Elméleti Fizikai Intézetet
elnevezték 1962-ben - éppen 50 évvel ezelõtt - az angliai Birmingham-ben
könnyesen-vidáman búcsúztatták az ottani elméleti fizikai intézet vezetõjét
(szándékosan nem áruljuk el itt a nevét), aki az ott töltött 25 év alatt
igencsak megszerettette magát mind a diákokkal, mind a tanárokkal. Oxfordba
költözött át családjával, ahol gyökeresen más oktatási szisztémát kellett
megszoknia, s ahol olyan elméleti fizikusok dolgoztak akkor, mint Dirk ter
Haar Hollandiából. Oxfordban az elméleti fizika hagyományosan a Clarendon
laboratórium keretei között mûködött, amelyet a két világháború között
Frederick Lindemann fejlesztett nevezetes termodinamikai kutatóhellyé,
Francis Simon és Nicholas Kurti (Kürti Miklós) bevonásával. 1962-ben már sem
Lindemann sem Simon nem élt, Kürtivel azonban sikerült felelevenítenie a
Manhattan Projekt keretében már egyszer kialakult jó kapcsolatot. Bizony, Los
Alamosban õ is részt vett az atombomba létrehozásában, viszont 1960-tól
kezdve az atomháború ellen küzdõ tudósok számára létrehívott Pugwash
konferenciák aktív résztvevõje lett, sõt, 1972-ben õ szervezte az oxfordi
Pugwash konferenciát. Nyugdíjazásáig 12 évet töltött Oxfordban, eközben
önálló és olyan színvonalú Elméleti Fizikai Intézetet sikerült létrehoznia,
amely mind a mai napig elõkelõ helyet foglal el a világ elméleti fizikai
kutatásaiban és a világ bármely részérõl jövõ tehetséges diákok tanításában.
(Jelenleg is ott készíti diplomamunkáját egy volt Eötvös-verseny nyertes
magyar diák.)Izgalmas életet élt, errõl lesz szó az elõadáson. 13 June 2013
RADNAI Gyula (ELTE) A feladatkitûzõ Károlyházy Frigyes
Károlyházy Frigyes (1929-2012) több mint 50 évig volt tagja az Eötvös-verseny
zsûrijének. Itt adott feladataiból találhatunk válogatást a Fizikai Szemle
2012/9., 11. és 12., valamint 2013/1. számában. Ezek közül a feladatok közül
is szerepel majd néhány az elõadáson, de az ismertetésre kerülõ feladatok
legtöbbje nem itt, hanem a Mikola-versenyen lett kitûzve. Viszonylag
könnyebbek ezek a példák, így helyben, az elõadáson is lehet rajtuk
spekulálni. A válogatás legfõbb szempontja az volt, hogy némi betekintést
nyerjünk a huszadik század egyik sajátosan gondolkodó magyar fizikusának
problémalátásába, beleértve az oktatás által felvetett problémákat is.
Mindezek elõtt, bevezetésképpen megismerjük Károlyházy Frigyes életének fõbb
mozzanatait, melyek közül részletesen is szó lesz majd arról, miért kellett
20 éves korában elhagynia az Eötvös Collegiumot. 19 June 2014, 11:00
RADNAI Gyula (ELTE) Fizikusok az Eötvös Collegiumban
1895-1950 Rövid, alig féléves kultuszminisztersége során Eötvös Loránd
megvalósította régóta dédelgetett álmát: elõkészítette egy tanárképzõ
kollégium létrehozását Budapesten, a vidékrõl jövõ tehetséges, de nem éppen
tehetõs szülõkkel rendelkezõ tudományegyetemi hallgatók számára. Leendõ
mérnökök, orvosok, jogászok nem lehettek tagjai a kollégiumnak, csak akik
tanári pályára készültek - akármelyik szakon. Igazgatóul Eötvös a nála csupán
hat évvel fiatalabb fizikus kollégáját, Bartoniek Gézát választotta ki, s ez
a döntés is telitalálat volt: mintegy három évtizedes igazgatói mûködése
során Bartoniek Géza nemzetközi hírû és rangú intézménnyé fejlesztette a
kollégiumot. Nagyszerû könyvtár, valamint az igazgató féltõ, vigyázó
tekintete mellett dolgoztak, tanultak, versenyeztek egymással a leendõ tudós
tanárok, így válhattak késõbb nemcsak gimnáziumi, de egyetemi tanárokká. Az a
nagypolitikán múlt, hogy 1895-ben nem Eötvös Loránd, hanem Wlassics Gyula
minisztersége idején nyílhatott meg a kollégium, s vette fel Beõthy Zsolt
javaslatára báró Eötvös József nevét. A Bartonieket követõ igazgatóknak
azután már csak õrizniük kellett az elért színvonalat. Ez 1948-ig sikerült.
Az elõadás célja annak bemutatása, hogy a két fizikus - Eötvös és Bartoniek -
által beindított tanárképzõ kollégium tagjai közül kik lettek késõbb híres
fizikusok, fizikatanárok. A legszorosabb válogatás esetén is több mint
harminc tudós tanár neve kerülhet elõ - közöttük egyaránt vannak jól ismert
és alig ismert nevû tudósok és tanárok, de közös bennük, hogy mindegyikük
letette névjegyét a hazai tudomány és kultúra asztalára. 25 June 2015, 11:00
RADNAI Gyula (ELTE) FIZIKUSOK, akiket az Eötvös
Collegium nevelt tudós tanárokká a XX. század első felében A "tudós tanár"
kifejezés reneszánszát éli az utóbbi időben. Tavaly ősszel az ELTE Tanárképző
Központja szervezett konferenciát "Tudós tanárok - tanár tudósok" címmel,
idén tavasszal Szombathelyen "Premontrei tudós tanárok" címmel nyílt
emlékkiállítás és zajlott háziverseny az ottani gimnáziumban. Olyan hivatásos
pedagógiai intézmények is lecsaptak erre a kifejezésre, mint az Iskolakultúra
folyóirat, amely "Tudós tanár programot" hirdetett, közösen a veszprémi
Pannon Egyetemmel. Debrecenben "Tudós és nevezetes matematika tanárok" címmel
publikálta értékes kutatásait Kántor Sándorné. Hozzá hasonlóan, ezen az
előadáson sem elméleti meghatározást keresünk erre a kifejezésre, hanem
bemutatunk olyan fizikusokat, volt Eötvös-collegistákat, akiket ismert
életútjuk nyomán joggal tekinthetünk tudós tanároknak. Ahány ember, annyi
személyiség. Egy a közös bennük: a fizika és a tanítás szeretete, s ezek
magas szintű művelése.Az előadás tematikájának összeállításához felhasználtuk
a tavaly megjelent, de ma már csak az interneten hozzáférhető következő
könyvet: "Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban 1895-1950". 2
June 2016, 11:00 RADNAI Gyula (ELTE) TIZENKÉT
HÍRES TUDÓS, akikről méltán emlékezhetünk meg 2016-ban A híres emberekről
illik is, szokás is megemlékezni születésük vagy haláluk centenáriumán.Csupán
hazai hírességekre szorítkozva: Simándy József századik születésnapját
nemzetközi részvételű énekversennyel ünnepelte a zenész társadalom. A
képzőművészek Somogyi György szobrászra, az irodalmárok Vészi Endre íróra
emlékeznek, a színészek pedig Somogyvári Rudolf emlékét elevenítik fel. A
budapesti piaristák nemrég megnyílt jubileumi kiállításukkal adóznak száz éve
született híres fizikatanáruk, Kovács Mihály emlékének. A külföldiek közül
említhetnénk Yehudi Menuhin hegedűművészt, Gregory Peck színészt, vagy a
híres politikusok közül Francois Mitterrand vagy a tragikus sorsú Aldo Moro
nevét. Mindnnyiukról megemlékezik a múltját tisztelő mai kultúr-közösség.És a
tudósok? A 100 éve született tudós fizikusok és csillagászok? Rájuk ki figyel
oda?Ők éppen 23 évesek voltak, amikor kitört a második világháború. Akkoriban
diplomáztak, kezdhették volna ígéretes pályafutásukat. Ehelyett esetleg
katonai besorozás várt rájuk, szerencsés esetben valamelyik katonai
kutatóintézet, ahol azonban nem az emberek boldogulására, hanem az ellenség
megsemmisítésére alkalmas eszközök, harci gépek kifejlesztésében, legjobb
esetben ezek elhárítására alkalmas technikák (radar) kidolgozásában kellett
részt venniük, tudásukat, tehetségüket kamatoztatniuk. Van, aki még a
hidrogénbomba kifejlesztésében is részt vett... Így vagy úgy, mindannyiuk
életét befolyásolta a második világháború.És akik 100 éve haltak meg, azok
haláláért mennyiben volt felelős az első világháború? Zemplén Győző vagy Karl
Schwarzschild mennyi mindent tehetett volna még a tudomány, de az egész
emberiség javára, ha túlélik a háborút?Az előadáson megkerülhetetlenül
előkerülnek ezek a kérdések és a rájuk adható mai válaszok is. 25 May 2017,
11:00 RADNAI Gyula (ELTE) PÁRHUZAMOS ÉLETEK...
Kikről emlékezhetünk meg 2017-ben?Bioi paralleloi - címet adta Plutarkhosz
csaknem kétezer évvel ezelőtt írt művének, mely magyarul Párhuzamos
életrajzok címmel jelent meg Máthé Elek fordításában a XX. században. Az
előadás célja olyan fizikusok, csillagászok, tanárok életének egymás mellé
állítása, akik ugyanabban az évben születtek 100, 150 vagy éppen 300 évvel
ezelőtt, de más-más országban, más-más környezetben élték le életüket,
bontakoztatták ki tehetségüket. Amennyire persze körülményeik ezt
megengedték. A párba állított életpályák egyike mindig valamelyik magyar -
esetleg debreceni kötődésű - tudós-tanáré, de ezt megelőzi egy-egy olyan
nevezetes, világhíres tudós-tanár életének felidézése, aki ugyanabban az
évben született. Küzdelmes életet éltek valamennyien, sikereik azonban azt
példázzák, hogy nincs az a reménytelen helyzet, amelyen ne törhetne át az
elhivatottság ereje. 17 May 2018, 11:00 RADNAI Gyula (ELTE)
Richard Feynman MagyarországonRichard Phillips Feynman száz éve,
1918. május 11-én született, ez ad alkalmat a megemlékezésre. A róla szóló
irodalom a Gutenberg galaxisban és az interneten is bőséges, ki kell
választani valamilyen érdekes részterületet. A hazai fizikusokat és tanárokat
feltehetően a címben megfogalmazott vonatkozás érdekli a legjobban.1968 és
1970 között jelent meg a Műszaki Könyvkiadó gondozásában az akkor már a
Szovjetunióban is kiadott „The Feynman Lectures on Physics”, „Mai fizika”
címmel. Feynman neve így lett széles körben ismert Magyarországon a fizikát
tanuló egyetemi hallgatók és az oktatók körében.1965-ben Richard P. Feynman,
Julian S. Schwinger és Sin-Itiro Tomonaga együtt kaptak fizikai Nobel-díjat
kvantumelektrodinamikai munkásságukért. Ők hárman egymástól függetlenül
dolgoztak a Dirac, majd Fermi által kifejlesztett kvantumelektrodinamika új
matematikai formalizmusán.Ki volt hát Richard Feynman, a Nobel-díjas fizikus,
a sikeres egyetemi előadó, matematikai és nyelvtehetség, a maya írásjelek
megfejtője, titkos páncélszekrények sikeres feltörője, a bongo-dobolás
elkötelezett művésze, aki már idős korában fejlesztette tökélyre
rajztehetségét? Marx György válasza, melyet 1988-ban, Feynman halála után
adott a Fizikai Szemlében:„A fizika élő legendája távozott el közülünk.
Határozottan különbözni kívánó személyisége, új utakat nyitó kreativitása,
csillogó előadókészsége (talán jogosan is) kialakította kortársaiban azt a
meggyőződést, hogy ő korunk legokosabb embere. Nobel-díjas és szupersztár
volt egyszemélyben, aki még a kvantummechanika alapjaihoz is tudott
minőségileg újat mondani a 20. század második felében. 20 June 2019, 11:00
RADNAI Gyula (ELTE)ÁLTALÁNOS KÍSÉRLETI TERMÉSZETTAN a fiatal,
pályakezdő Eötvös Loránd előadásábanEötvös Loránd nem írt egyetemi
tankönyvet, még jegyzetet sem. Egyetemi előadásairól azonban készültek
jegyzetek, melyeket litografálva sokszorosítottak a hallgatók számára. Ezek
egy-egy példánya ma már az egyetemi könyvtárak féltve őrzött kincse. Két
ilyet őriznek Debrecenben, ezen kívül csak Budapesten találhatunk hasonlókat
- több-kevesebb eltéréssel főleg azért, mert különböző években keletkeztek.
Legutóbb tavaly bukkant fel egy ilyen jegyzet Budapesten, melyet az ELTE-nek
sikerült megvásárolnia és ma már az Egyetemi Könyvtárban minden látogató
számára hozzáférhető, kutatható. Ennek a jegyzetnek rövid, tartalmi
bemutatására kerül sor az előadáson, de előtte még rövid áttekintést adunk a
fiatal, "huszonéves" Eötvös Loránd pályakezdő éveiről.

  • [Fizinfo] Radnai Gyula előadásai az Atomkiban, Máté Zoltán, 05/27/2021

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page