Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Nyugalmi indukcio, amely erdekes mozgast keltett

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Nyugalmi indukcio, amely erdekes mozgast keltett


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: László Csatári <csatari.laszlo AT gmail.com>
  • Subject: [Fizinfo] Nyugalmi indukcio, amely erdekes mozgast keltett
  • Date: Mon, 24 Feb 2020 12:01:27 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com


Kedves Laci, a százéves baráti kapcsolatunk alapján engedd meg,hogy továbbra
is így szólítsalak!

Kedves pozitív, vagy negatív módon válaszolt kollégáim és tiszteltListatagok!

Én az előbbi Fizinfo-levélben nagyot hibáztam, mert rosszul tettemfel a
kérdést, ugyanis eleve kizártam a nekem bizonyára nem tetsző válaszokat
(gondolhatta valaki, pedig nem akarattal tettem):

Fizinfo: 2013. február 22. – éjfél után: „Tisztelettel kérem a
kollégákat,hogy valaki magyarázza már el nekem a nyugalmi indukció
jelenségét. Azelnevezést csak akkor fogadom el, ha a jelenség során biztosan
kimutatható aΔΦ = 0 kísérleti feltétel, és az áram továbbra is vígan folyik.”

A válaszokban a kollégák elmondták a leckét, megadták azt alinket, ahol én is
megtudtam, hogy létezik egy számomra nem létező nyugalmi indukcióis. Nemerre
gondoltam!

Énazt szerettem volna tudni, hogy mi értelme van az olyanosztályozásnak, ahol
a jelenség fizikai leírásában pontosan ugyanazt az elemi törvényt,a
fluxusváltozás sebességét (ΔΦ/Δt, a nemvéges változásoknál pedig a dΦ/dt
differenciálhányadost) használjuk. Ajelenségek egyáltalán nem különböznek,
csak az osztályozók dagasztották fel kétleckére az igen általános
Faraday-törvény következményeit. Egy erdélyi diákbiztosan elbukna egy olyan
magyarországi vizsgán, ahol az egyetlenelektromágneses indukcióról két azonos
tartalmú, de formailag egymást kizáró, különbözőkérdést tennének fel neki. Én
biztosannem tudtam volna felelni, pedig igen sokat foglalkoztam az
osztályozatlanjelenséggel. A fizikusi gondolkodásomat bizonyára megzavarta
volna az indukció és a nyugalmi önkényes egybekeverése,még az is
megtörténhetett volna… ezt most udvariasan kihagyom.

Nálunk (Romániában), nemlétezvén ez az osztályozás, osztályidegenként,négy
évtizeden át csak az eredeti Faraday-féle elektromágneses
indukcióttanítottam. Minden alkalommal Sherlock Holmes-i alapossággal
végeztem el ezt Bolero nélküli bemutató kísérletsorozatot (ugyanazzala
C-vitaminos dobozkára készült tekerccsel, a kísérletnek egy szövegesváltozata
rövidesen megjelenik a Fizikai Szemle internetes mellékletében is).

Kedves kollégák, megbuktattak volna a vizsgán, ha én – Faraday-rehivatkozva –
csak az elektromágneses indukcióról mondtam volna el avéleményemet?

Azosztályozás lényege. Ha egy bővebb fogalomkört osztályozunk, akkor az
osztályokrendelkeznek egy közös ismérvvel, de a saját tulajdonságaik
lényegébenkülönböznek egymástól. Ilyen lehet az áram és a feszültség
(akarattal tettem fordított sorrendbe), de az áramon belül azegyenáram,
(harmonikus) váltóáram, más osztályozási elv szerint a stacioner ésa
tranziens áram. A stacionerbe beletartozik az egyenáram és a váltóáram is,
atranziensben e kettő különleges be- és kikapcsolási jelenségeit tárgyaljuk
differenciálegyenletekkel,vagy egyszerűen és igen gyorsan a
Laplace-transzformációval. Az osztályozás mindiga jelenségek lényegét
tartalmazó törvények alapján történik.

A mozgási és a nyugalmi indukciót pontosan ugyanaz a Faraday-törvényírja le,
az egyiknél lóbáljuk a mágnest, a másiknál pedig a fluxusváltozást
említenek,ez maximálisan összezavarja az értelmes diákot, a többit úgysem
érdekli. Amennyibenegy diáknak az az ötlete támadna, hogy a SuliNetTudásbázis
példájánál ne csak az áramot változtassuk, hanem egy másik diákmozgassa meg
az indukciót szenvedő tekercset is, akkor ennek a jelenségnek aneve
nyugalmi-mozgási indukció lesz?Ilyenkor milyen törvénnyel írja le
osztályozást támogató tanár a jelenséget? Mi,osztályozáson kívüliek a
fluxusváltozás differencia-, illetve differenciálegyenletéregondolunk, és
elvileg el is magyarázzuk a megoldást. Ez még a mindig merev,
osztályozáshozrendelt iskolai rendtartásba sem ütközhet, hiszen a tanár csak
válaszolt a diákkérdésére. Ha a nincs kérdés, akkor a tanár rossz órát
tartott!
 
Tisztelettel, Bartos-Elekes István

   • [Fizinfo] Nyugalmi indukcio, amely erdekes mozgast keltett, dr. BARTOS-ELEKES Istvan, 02/24/2020

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page