Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 10 May 2019 15:42:57 +0200

# # # # # #


ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2019. május 15.

szerda

11.00

Pusztai Tamás

Wigner SZFI

"Megszilárdulási folyamatok térelméleti modelle-
zése: PhD témák a Wigner Fizikai Kutatóközpontban"A klasszikus térelméleti modellek családjába tar-
tozó lokálisan átlagolt (coarse grained), ill. a-
tomisztikus fázimező elméleti modelleket egyre
szélesebb körben alkalmazzák bonyolult megszilár-
dulási folyamatok leírására a számítógépes anyag-
tudomány területén. Kutatócsoportunk hosszabb ide-
je eredményesen dolgozik ezen a területen és fej-
lesztett ki, ill. alkalmazott fázismező elméleti
modelleket a kolloid szuszpenziókban és egyszerű
folyadékokban zajló komplex nukleációs és növeke-
dési folyamatok leírására. Kutatásaink támogatá-
sára 2018-al kezdődően elnyertük az "Élvonal" Ki-
válósági Program és az EU M-ERA.net (http://M-ERA.net)
program támogatását. Ezen kutatási projektek ke-
retében az alábbi PhD témákat írtuk ki az ELTE
Fizika Doktori Iskolájában:

1. Kristálycsíra képződés molekuláris skálán tör-
ténő leírása dinamikus sűrűség funkcionál- és mo-
lekuláris dinamikai módszerekkel.
2. Milyen mértékben alkalmazhatók a fázismező el-
méleti módszerek biológiai kristályosodási folya-
matok leírására?
3. Eutektikus ötvözetek lézeres additív előállí-
tásának (3d nyomtatásának) modellezése a fázis-
mező elmélet keretében. Előadásomban röviden is-
mertetem a kiírt témák motivációját, az alkal-
mazandó módszereket, és a várható eredményeket.

Kutatócsoportunk honlapjai:
http://www.phasefield.hu
https://www.szfki.hu/~grana/crystal.html

1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page