Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázat az Atomki fiatal kutatói álláshelyeire

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázat az Atomki fiatal kutatói álláshelyeire


Chronological Thread 
  • From: Bene Erika <bene AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Pályázat az Atomki fiatal kutatói álláshelyeire
  • Date: Tue, 14 Jun 2016 09:54:11 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézet pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott idejű (max. 3 évig terjedő) betöltésére 2016. szeptember hó
15-étől az alábbi témakörökben:
• Mag- és asztrofizikai kutatás
• Atomfizikai kutatás
• Magfizikai módszerek alkalmazása
• Környezetanalitika
• Felületfizika
• Elméleti Fizikai vizsgálatok
A témakörök 25 konkrét kutatási témára bontott, részletesebb leírása a
http://www.atomki.hu/files/2016/06/FiatalKutato_Temak_2016.pdf címen
található. A pályázók a felsorolt 25 téma közül alternatíve többet is
megjelölhetnek. Érdeklődni az Atomki igazgatói titkárságán lehet Leiter
Erzsébetnél az 52 509260 számú telefonon, vagy a
leiter.erzsebet AT atomki.mta.hu
e-mail címen.
Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2016-ban végző), valamint
állásban lévő vagy egyéb ösztöndíjban részesülő diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek. PhD fokozattal
nem rendelkező jelentkezők esetén előnyt jelent, ha a pályázó jelentkezett a
Debreceni Egyetem valamelyik szakirányú doktori iskolája hallgatójának is.
A pályázat feltételei:
• egyetemen, mesterképzésben szerzett természettudományi diploma, vagy
egyetemen, mesterképzésben szerzett mérnöki diploma. (Az ötéves, osztatlan
képzés ebből a szempontból mesterképzésnek számít. Alapképzésben szerzett
diploma nem elegendő az állás betöltésére);
• az MTA által finaszírozott négy ‘fiatal kutató’ elnevezésű állás
betöltésének feltétele a 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg
nem haladó életkor. Az esetleges egyéb forrásból történő alkalmazás esetén
ilyen életkori határ nincs;
Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermeket
nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A
meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő,
illetve a gyermeküket egyedül nevelő minden kutatóra.
• kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység;
• büntetlen előélet.
A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az illetmény
megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján történik.
A pályázatoknak egy példányban 2016. július 15. napján 16 óráig kell zárt
borítékban beérkezniük az
MTA Atommagkutató Intézet igazgatói titkárságára (4026 Debrecen, Bem tér
18/c).
Postacím: Dr. Dombrádi Zsolt igazgató
Debrecen, Pf. 51., 4001
Az adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a pályázat anyagának
elektronikusan rendelkezésre álló részét elektronikus levél jól azonosítható
mellékleteként is küldjék be a címre.
A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét),
telefonszámát, e-mail-címét;
• a pályázatkiírásban szereplő témakörök közül a kiválasztott(ak)
megnevezését (és a
http://www.atomki.hu/files/2016/06/FiatalKutato_Temak_2016.pdf címen szereplő
25 témából a kiválasztott(ak) megnevezését);
• eddigi tudományos, tudományos-diákköri tevékenységének ismertetését a
megjelent közlemények felsorolásával, esetleg a szakdolgozat, diplomamunka
rövid kivonatával;
• a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát,
valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát;
• egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján
ismerő szaktekintélytől.
Az eredményről a pályázók 2016. július 31-ig értesítést kapnak.

Debrecen, 2016. június 9.

Dombrádi Zsolt s.k.
igazgató


  • [Fizinfo] Pályázat az Atomki fiatal kutatói álláshelyeire, Bene Erika, 06/14/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page