Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - eml�keztet�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - eml�keztet�


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - emlkeztet
  • Date: Wed, 9 Mar 2011 10:23:56 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Kun Mária (MTA KTM CSKI)

Cím: Egy különleges eruptív fiatal csillag a Lynds 1340 molekulafelhõben

Kivonat:
A Nap típusú csillagokat fõsorozat elõtti fejlõdésük elején körülveszi a
csillagkeletkezés kezdetén kialakult akkréciós korong és a protosztelláris
burok maradványa. A csillag és a korong kölcsönhatásai szabálytalan és
megjósolhatatlan, nagy amplitúdójú fotometriai és spektroszkópiai
változásokat indukálnak. A változások hullámhosszfüggése és idõskálái a
csillag-korong rendszer szerkezetérõl és a benne zajló fizikai
folyamatokról informálnak. Az elõadás tárgya a [KOS94] HA11
Simbad-elnevezésû, Nap típusú fiatal csillag, amelynek
fényességváltozásait 1999 óta követjük a piszkés-tetõi távcsövekkel,
optikai spektroszkópiai változásait pedig 2003-tól különbözõ egyéb
távcsövekkel. Infravörös mérésekkel is kiegészítve a spektrumokban és a
fénygörbében rejlõ információkat mostanára kezd kialakulni egy képünk
arról, hogy mit is látunk valójában. A [KOS94] HA11 különleges eruptív
csillag, amelynek fényességváltozását a változó akkréciós ráta okozza,
hasonlóan a jól ismert FU Orionis (fuor) és EX Lupi (exor) típusú
csillagokhoz, de a fénygörbe és a spektrum alapján nem sorolható be sem a
fuorok, sem az exorok családjába.

Az elõadás idõpontja: 2011. március 10., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page