Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] allashirdetes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] allashirdetes


Chronological Thread 
  • From: Szilagyi Edit <szilagyi AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] allashirdetes
  • Date: Mon, 15 Nov 2010 12:38:50 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tudományos kutatói állás az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Ionnyaláb-fizikai Osztályán

Az Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete (RMKI) pályázatot hirdet tudományos kutatói álláshely határozott idejű betöltésére az alábbi tématerületre:

Anyagok fizikai tulajdonságainak tanulmányozása és módosítása ionsugarakkal

A kutató feladata az ionsugaras anyagvizsgálat (RBS, ERDA, NRA) és anyagmódosítás alkalmazása lesz néhány új területen, az RMKI-ban meglévő tapasztalatokra és az intézet iongyorsítóira alapozva (http://mffo.rmki.kfki.hu/ion).

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős munkakör. A kinevezés 3 évre szól, ami meghosszabbítható. A munkakör legkorábban 2011. január 1-én tölthető be.

A pályázat feltételei:
Pályázatot nyújthatnak PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik néhány éves gyakorlatra tettek szert az ionimplantáció és az ionnyalábos analitika területén, és egyébként megfelelnek az alábbi feltételeknek:

. egyetemen szerzett fizikusi vagy mérnök-fizikusi diploma;
. PhD fokozat kísérleti fizikából
. angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
. büntetlen előélet.

Illetmény és juttatások:
Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet igazgatójához (1525 Budapest, Pf. 49) kell eljuttatni postai úton (a határidőn túl beérkezett pályázatokat csak akkor vesszük figyelembe, ha az állás még nem lenne betöltve). Kérjük a borítékon feltüntetni: .RM-xxx/2008 Tudományos kutatói álláshely..

A pályázatnak tartalmaznia kell:

. a pályázó szakmai önéletrajzát a megjelent közlemények felsorolásával;
. a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát, esetleges e-mail-címét;
. kutatási tervet (2.3 oldal terjedelemben);
. a pályázó egyetemi oklevelének, a pályázó PhD oklevelének, valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) hiteles másolatát;
. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
. 3 ajánlólevelet, amelyeket közvetlenül az RMKI-nak kell beküldeni.


A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A benyújtott dokumentumok és a személyes meghallgatás után az RMKI igazgatója dönt, a pályázókat döntéséről tájékoztatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 15.

Érdeklődni lehet:
Kótai Endre osztályvezető
kotai AT rmki.kfki.hu
Szilágyi Edit tud. főmunkatárs
szilágyi AT rmki.kfki.hu


  • [Fizinfo] allashirdetes, Szilagyi Edit, 11/15/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page