Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban
  • Date: Mon, 8 Jun 2009 16:22:33 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet 5 fiatal kutatói álláshely
határozott idejű (max. 3 évig terjedű) betöltésére 2009. szeptember hó
1-jétől az alábbi hét tématerületen:

1. Új részecskék keresése a CERN CMS detektorával
2. Egzotikus magfizikai és nukleáris asztrofizikai vizsgálatok
3. Ionok irányítása szigetelő kapillárisokkal; ion-felület kölcsönhatások
egyedi és nanokapillárisokban
4. Nehézionplazmák és -nyalábok előállítása, vizsgálata, ionnyalábok
analitikai, molekulafizikai és anyagmódosító alkalmazásai
5. Elektromos töltéstranszport csatolt szupravezető nanorétegekben és
mágneses perovszkitekben
6. Elektronikai, orvosi, környezetfizikai alkalmazások
7. Légköri aeroszol tulajdonságaink és hatásainak vizsgálata
ionnyaláb-mikroanalitikai módszerekkel

A témák részletesebb leírása a http://www.atomki.hu/allasok.html címen
található.

A pályázók a felsoroltak közül alternatíve több témát is megjelölhetnek.
Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2009-ban végző), valamint
állásban lévő vagy egyéb ösztöndíjban részesülő diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek.

A pályázat feltételei:

- egyetemen szerzett természettudományi vagy (egyetemi karon szerzett)
mérnöki diploma;
- 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
- kezdeti tudományos (diákköri) tevékenység;
- büntetlen előélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az
illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján
történik. A kinevezett fiatal kutató alkalmat kap arra, hogy
bekapcsolódjék a Debreceni Egyetem továbbképzési programjába.

A pályázatokat az MTA Atommagkutató Intézetének igazgatójához (Debrecen,
Pf. 51, 4001)
2009. június 23-ig

lehet eljuttatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell

- a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát,
- esetleges e-mail-címét;
- a pályázatkiírásban szereplő szakterület megnevezését;
- eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének ismertetését a
megjelent közlemények felsorolásával;
- a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát,
valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok)
másolatát;
- egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján
ismerő szaktekintélytől.

Az eredményről a pályázók 2009. június 30-ig értesítést kapnak.

Debrecen, 2009. június 5.


Fülöp Zsolt igazgató
_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.hu
http://namafia.atomki.hu/mailman/listinfo/mind

  • [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban, Zoltan Mate, 06/08/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page