Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazati felhivas szinkrotronos meresek tamogatasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazati felhivas szinkrotronos meresek tamogatasara


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Palyazati felhivas szinkrotronos meresek tamogatasara
  • Date: Tue, 1 Aug 2006 20:03:03 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Örömmel tudatom, hogy ismét megnyílt a lehetőség arra, hogy a Magyar
Szinkrotron Bizottság (MSzB) kiegészítő támogatást nyújtson egyes
szinkrotronos mérések mobilitási költségeihez. Ezt az tette lehetővé, hogy
Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára erre a célra évi 1
millió forintos keretet biztosított. A döntés 2006. január 1-től,
visszamenőleges hatállyal érvényes.

Az MSzB ezért újra meghirdeti szokásos, a fenti célnak megfelelő
pályázatát. A pályázat benyújtásának feltétele általában egy elfogadott
mérési javaslat valamelyik szinkrotron-sugárforrásnál.

A pályázatokat

folyamatosan

lehet benyújtani e-mailben az MSzB titkárához, Török Szabinához
(sztorok AT sunserv.kfki.hu).
Tekintettel a pályázatok elbírálásának
ügymenetére, kérem, hogy azokat a pályázók mihamarabb, de - kivételes
esetektől eltekintve - a tervezett kiutazás előtt legkésőbb 6 héttel, és
minden naptári évben legkésőbb október 31-ig nyújtsák be.

Tekintettel arra, hogy az idei támogatási keret csak most nyílt meg,
ezúttal kivételesen lehetőség van 2006. január 1. óta megvalósult mérések
utólagos támogatására is. Az ilyen mérések támogatására vonatkozó
igényeket legkésőbb

2006. augusztus 25-ig

kell bejelenteni, és azokhoz rögtön csatolni kell a szakmai beszámolót is
(l. alább). A nyári időszakra való tekintettel kérem, hogy ez utóbbi
igényeket a pályázók az én címemre
(nagy AT rmki.kfki.hu)
is küldjék meg.

A pályázatnak a következő információkat kell tartalmaznia:

1. A mérés témája, a mérés időpontja, a mérés helye (szinkrotron,
nyalábcsatorna), valamilyen bizonyíték (pl. e-mail vagy nyilvános
webhely, esetleg írásos értesítés beszkennelve) a nyalábidő-pályázat
elfogadásáról. Amennyiben a mérés európai szinkrotronnál történik,
akkor arra vonatkozólag is szükséges magyarázat, illetve bizonyíték,
hogy miért nem volt lehetséges a mobilitási támogatást az FP6
"Transnational Access to Research Infrastructures" keretéből
megkapni (l. alább).

2. A mérésben résztvevő magyar kutatók neve, munkahelye.

3. A kiutazás teljes költségvetése (útiköltség, szállásköltség,
napidíj). A pályázó az MSzB támogatásán kívül milyen egyéb
forrásokból szándékozik fedezni a kiutazás teljes költségét?

4. Az MSzB-től igényelt támogatás mértéke, felosztása (útiköltség,
szállásköltség, napidíj). A támogatás maximális mértéke
személyenként 150 eFt, de mérésenként legfeljebb 210 eFt, amibe a
napidíj járulékai és jövedelemadó-előlege is beleértendő.
Kivételesen indokolt esetben ezt kis mértékben meghaladó támogatás
is engedélyezhető, a jellemző támogatás azonban a maximumnak mintegy
70 %-a. Annak elvben nincs akadálya, hogy ugyanaz a csoport vagy
személy egy évben több különböző támogatott mérésben vegyen részt.

Általában nem lehet a támogatást igénybe venni a European Synchrotron
Radiation Facility-ben (ESRF, Grenoble) végzendő mérésekhez, minthogy az
ESRF-fel kötött megállapodásunk értelmében magyar kutatók elfogadott
mérésének mobilitási költségeit az ESRF megtéríti. Ugyancsak nem vehető
igénybe a támogatás olyan mérésekhez sem, amelyek mobilitási költségei az
EU 6. Keretprogramjának keretében a fogadó szinkrotron intézménye által
megtéríthetők lettek volna. Mivel a jelentősebb európai nemzeti
szinkrotronsugárforrások ezen a módon hozzáférhetők, ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a támogatás európai mérésekhez csak jól megindokolt esetben
vehető igénybe. Ilyen eset lehet pl. az, ha az ESRF a nyalábidőt saját
kutatási keretéből, ú.n. "in-house research" formájában biztosítja.
Ugyancsak kivételes esetnek tekinthető, ha formális létszám- vagy egyéb
korlátozások miatt nem biztosíthatók a mérés jellegéből adódó, indokoltan
magasabb résztvevő-létszám vagy a szokásosnál többszöri kísérlet
mobilitási költségének forrásai akár az ESRF, akár valamely más európai
szinkrotron-sugárforrás által. Kivételes esetben támogatás igényelhető
szinkrotronos kísérletekhez kapcsolódó, nem kifejezetten mérési célú
utazásokhoz (méréskiértékelés, projektmegbeszélés, stb. is).

A támogatás egyik fontos célja a nagyobb, Európán kívüli szinkrotronsugár-
forrásokhoz való indokolt hozzáférés biztosítása. Ezért a pályázatban
röviden utalni kell arra, hogy ebben az esetben mi teszi szükségessé a
mérés Európán kívüli elvégzését.

A támogatás jóváhagyásáról az MSzB haladéktalanul tájékoztatja a keret
kezelőjét, az MTA Nemzetközi Együttműködési Irodáját. A pályázónak,
illetve a kiutazónak a támogatás jóváhagyása után azonnal fel kell vennie
a kapcsolatot a Magyar Szinkrotron Bizottság titkárával, aki tájékoztatást
ad a támogatási igény érvényesítésének módjáról.

A támogatás igénybevételével megvalósult utakról két héten belül rövid
(legfeljebb egy oldalas) szakmai beszámolót kell benyújtani az MSzB
titkárához. Amennyiben a beszámoló benyújtása elmarad, vagy a beszámolót
az MSzB nem fogadja el, a pályázó további pályázatokból kizárható.


Nagy Dénes Lajos
a Magyar Szinkrotron Bizottság elnöke

  • [Fizinfo] Palyazati felhivas szinkrotronos meresek tamogatasara, Nagy Denes Lajos, 08/01/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page