Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Pályázat fiatal kutatói állásokra - Atomki

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Pályázat fiatal kutatói állásokra - Atomki


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Pályázat fiatal kutatói állásokra - Atomki
  • Date: Wed, 14 Jun 2006 18:59:52 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT H&#205;RAD&#211; <fizinfo.lists.kfki.hu>


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott idejű (max. 3 évig terjedő) betöltésére 2006. szeptember hó
1-jétől az alábbi tématerületeken:

1. Klímaváltozás követése környezeti izotópok segítségével
2. Radioaktivitás fémes közegben
3. Programozható logikai áramkörökön alapuló hálózati adagyűjtő
rendszerek fejlesztése orvosi képalkotó berendezésekhez
4. Környezeti analízis elektronspektroszkópiai módszerek és
molekulapálya-elmélet alkalmazásával
5. Biomolekulák ionokkal történő ütközéseinek vizsgálata
6. Higgs-bozonok keresése az LHC CMS-detektorával
7. Egzotikus magfizikai vizsgálatok
8. Alkalmazott ionnyaláb-analitika
9. Protonnyalábos mikromegmunkálás

A pályázók a felsoroltak közül több témát is megjelölhetnek.
Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2006-ben végző)
diplomások, valamint állásban lévő kutatók, akiknél az alkalmazás
határideje a közeljövőben lejár, és egyébként megfelelnek a pályázat
feltételeinek.
A pályázat feltételei:
- egyetemen szerzett fizikusi vagy fizika szakos tanári képesítés;
- 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
- kezdeti tudományos (diákköri) tevékenység;
- büntetlen előélet.
A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az illetmény
megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján történik. A
kinevezett fiatal kutató alkalmat kap arra, hogy bekapcsolódjék a Debreceni
Egyetem továbbképzési programjába.
Az MTA Atommagkutató Intézete igazgatójához címzett pályázatokat 2005.
június hó 26-áig kell az intézet címére (Debrecen, Pf. 51, 4001)
eljuttatni.
A pályázatnak tartalmaznia kell
- a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát,
esetleges e-mail címét;
- eddigi tudományos, illetve tudományos diákköri tevékenységének
ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával, valamint a
megpályázott szakterület megnevezését;
- a pályázó egyetemi oklevelének másolatát (2006-ban végzőknél az utolsó
két év vizsgaeredményeit tartalmazó leckekönyvi másolatot), valamint a
pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát;
- egy ajánlást a pályázót és eddigi tudományos tevékenységét ismerő,
tudományos fokozattal rendelkező személytől.
Debrecen, 2006. június 12.
Dr. Lovas Rezső s.k.
intézeti igazgató

  • [Fizinfo] Pályázat fiatal kutatói állásokra - Atomki, Zoltan Mate, 06/14/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page