Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete


Chronological Thread 
  • From: Lukacs Bela <lukacs AT rmki.kfki.hu>
  • To: Kiraly Peter <pkiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Egy hiteles alairas tortenete
  • Date: Wed Sep 17 19:57:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Csak az utolso' ke'de'shez, hogy van-e e'rtelme hiteltelen ve'leme'nyt
Teller neve'ban ko"zze'tenni.
A jelek szerint van. Ku"lo"nben nem tenne'k. E's bizonya'ra olyan
KOLLE'GA is van, aki a ko"zze'tevo't to"bbre becsu"li, mint Tellert
(politikai okokbo'l). Azt tudom ma'r, hogy van olyan, akinek a
ko"zze'tevo"ro"l jobb a ve'leme'nye, mint ro'lam.
E'n itt befejezem, mert el akarom keru"lni, hogy valamely KOLLE'GA
neta'n megpro'ba'ljon beperelni. Tesse'k e'szrevenni, hogy itt nem volt
szo' sem Teller, sem sajto'orga'numok politikai ve'leme'nye'ro"l, meg az
enye'mro"l sem.
Luka'cs Be'la
On Tue, 16 Sep 2003, Kiraly Peter wrote:

> *-----------------------------------------------------------------------*
> | E L F T H I R A D O |
> | Az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat informacios es vita-lapja |
> |-----------------------------------------------------------------------|
> | A megjelent cikkek tartalmaert teljes egeszeben bekuldojuk felelos. |
> *-----------------------------------------------------------------------*
> Egy hiteles al??r?s t?rt?nete
>
> Kir?ly P?ter (KFKI RMKI)
>
> T?bb mint 12 ?ve, 1991 janu?r 21-?n, az akkor m?g K?zponti Fizikai
> Kutat? Int?zetnek nevezett int?zm?nybe l?togatott Teller Ede, ?s a KFKI
> Kollokviumok el?ad?ssorozat?nak keret?ben a magash?m?rs?klet?
> szupravezet?kr?l tartott nagysiker? el?ad?st. A sorozat legt?bb
> el?ad?s?hoz hasonl?an ezt is az Izot?p Int?zet nagyterm?ben tartottuk,
> mivel a KFKI-nak nem volt el?g nagy el?ad?terme. Az ?j f?igazgat?,
> Lovas Istv?n akad?mikus ?ltal kezdem?nyezett sikeres sorozat ?tlagosan
> 40-50, kiv?teles esetekben 80-100 r?sztvev?j?vel szemben ekkor a
> terembe mintegy 250 hallgat? zs?fol?dott be. Mindenki sz?m?tott arra,
> ami be is k?vetkezett, hogy az el?ad?s alkalm?val a magash?m?rs?klet?
> szupravezet?kn?l l?nyegesen t?gabb k?rben is megismerhetj?k az el?ad?
> felfog?s?t a fizik?r?l, az ?letr?l, identit?studat?r?l, a vil?gr?l.
>
> Az el?ad?s szervez?se sor?n term?szetesen kiss? t?j?koz?dtam az el?ad?
> kor?bbi munk?ir?l, ?s meglepve tapasztaltam, hogy a fizika
> legk?l?l?nb?z?bb ?gaiban tett alapvet? felfedez?sei mellett a hozz?m
> k?l?n?sen k?zel?ll? kozmikus sug?rz?s ter?n is voltak ?rdekes
> eredm?nyei. Mi t?bb, az 1949 nyar?n az USA-ban, az Echo Lake partj?n
> rendezett konferencia alkalm?b?l verses ?sszefoglal?t is ?rt a kozmikus
> sug?rz?s ?s a nagyenergi?j? fizika akkor m?g k?z?s probl?m?ir?l. Ezt a
> verset 20-30 p?ld?nyban lem?soltam, ?s az el?ad?s el?tt osztogattam a
> kor?n ?rkez?knek. Nem sz?m?tottam r?, pedig v?rhat? volt, hogy a verset
> sokan al? akarj?k ?ratni Teller professzorral. Mikor l?ttam, hogy a
> verset milyen ?rdekl?d?ssel olvasgatja, ?n is odamentem hozz?, ?s
> term?szetesen neki is adtam egy p?ld?nyt, meg a saj?tomat is al??rattam
> vele. Ekkor der?lt ki, hogy ? m?r csaknem teljesen megfeledkezett err?l
> a k?lt?i pr?b?lkoz?s?r?l, s csak ?jra ?tolvasva siker?lt felid?znie
> annak tartalm?t ?s eredeti ?z?t. Kiss? bizonytalanul mondta: "Al?irom,
> hiszen ?n ?rtam, ugye?"
>
> Mint k?s?bb a 2002-ben, a Huszadik Sz?zad Int?zet ?s a Kairosz Kiad?
> gondoz?s?ban megjelent "Huszadik sz?zadi utaz?s tudom?nyban ?s
> politik?ban" c?m? lebilincsel?en ?rdekes ?n?letrajz?b?l megtudtam, a
> verset annyira saj?tj?nak tekintette, hogy magyarra is leford?totta, ?s
> ?n?letrajz?ba is belesz?tte (269-70. oldal). A vers ?jramegtal?l?s?nak
> k?r?lm?nyeit l?bjegyzetben r?gz?ti. B?r a magyar v?ltozat felt?tlen?l
> hiteles, hiszen minden bizonnyal ? maga ford?totta, k?zben kiss?
> m?dos?tva is a sz?vegen (vagy esetleg k?zben megtal?lta az eredeti,
> kiss? b?vebb sz?veget?), az?rt ?rdemes az angolul is tud? magyar
> olvas?nak az angol v?ltozattal is megismerkednie, hiszen az tal?n m?g
> frapp?nsabb, jobban t?kr?zi a mezonkutat?s h?skor?nak friss ?lm?nyeit.
> ?s ez alatt ott van Teller Ede al??r?sa is.
>
> Teller professzor hiteles tud?s volt, ?s a fizika 1949-es helyzet?r?l
> vallott hiteles v?lem?ny?t 1991-ben is hitelesen ?rta al?. Most, hogy
> meghalt, van-e b?rmi ?rtelme hiteltelen ?s ?ltala sajnos m?r nem
> c?folhat? v?lem?nyt nev?ben k?zz?tenni? Az ? szavaival:
>
> "Bizony, semmi ?rtelme.
> Vagy, ha van neki,
> Az rendk?v?l kicsi."
>
> ----------------
> A http://www.kfki.hu/~pkiraly/teller3.html c?men ez a kis megeml?kez?s a
> vers angol ?s magyar v?ltozat?val egy?tt olvashat?.
>
> ----------------------------------------------------------------
> Peter Kiraly E-mail:
> pkiraly AT sunserv.kfki.hu
> KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
> H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
> FAX: +36-1-395-9151
> Phone: +36-1-392-2525, +36-1-392-2222 Ext:1185
> ----------------------------------------------------------------
>
>
>
>
> *-----------------------------------------------------------------------*
> | A FIZINFO a fizikus informacios rendszer resze |
> | |
> | Cikk, hozzaszolas a |
> | |
> |
> Fizinfo AT lists.kfki.hu
> |
> | |
> | cimre kuldheto. Ilyenkor a subject-sorba a cikk cimet kell irni. |
> | A cikk szovege a level torzse. Ez sima szoveg legyen! |
> | |
> | Informacio: http://sunserv.kfki.hu/mailman/listinfo/fizinfo |
> | |
> | A beerkezo levelek feldolgozasat program vegzi. Az emberi valaszt |
> | igenylo kerest, kerdest az alabbi cimre lehet megirni: |
> | |
> | Kiraly Peterne
> kiraly AT sunserv.kfki.hu
> |
> | |
> *-----------------------------------------------------------------------*
>

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page