Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. Szekely

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. Szekely


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. Szekely
  • Date: Tue Jul 15 12:11:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________

17 March 4:00 PM 6th floor 6.54

L á s z l ó S z é k e l y <http://www.phil-inst.hu/intezet/szl.htm>
Institute for Philosophical Research
of the Hungarian Academy of Sciences

Túl az antropikus elven
(Beyond antropic principle)

Az antropikus kozmológiai elv kapcsán két élésen szembenálló filozófiai
álláspont alakult ki. Az egyik - az "anti antropikus" - oldal a priori
elutasítja azt a leheto"séget, hogy a természettudományos kutatás a
fizikai világban emberi vonatkozásokat tárjon föl, s ezért minden ilyen
irányú kutatást és álláspontot a természettudományos normák durva
megsértéseként, a természettudományba történo" agresszív ideológiai
behatolásként értékel. Az "antropikus-párti" oldal szerint ezzel szemben
az antropikus elvet valós természettudományos problémák indukálták, s
ezért minden természettudósnak és a természettudományokkal foglalkozó
filozófusnak szembe kell néznie vele - még akkor is, ha a
természettudománnyal kapcsolatos hagyományos materialista-ateista
elvárásoknak ellentmondó filozófiai következményei vannak. A vita ero"s
ideológiai töltésu" ero"térében - amelyet alapveto"en az anti-antropikus
oldalnak az elvvel szembeni ellenséges érzülete, s a benne jelentkezo"
valós probléma tagadására irányuló törekvése határoz meg - hiányoznak az
olyan elemzések, melyek elfogulatlanul közelítenének az itt fölveto"do"
kérdésekhez.

Elo"adásomban korábbi könyvem szellemében - de a könyv konkrét érveit
részben újrafogalmazva, s továbbgondolva - az antropikus elvvel
kapcsolatos vita hibás fogalmi kontextusára szeretnék rámutat. Ennek
részeként elo"ször amellett fogok érvelni, hogy a fizikai világ emberi
vonatkozásnak keresése nem csupán nem tudományellenes, hanem triviális
természettudományos módszertani követelmény abban az értelemben,
amiképpen az a gyenge elvben megfogalmazódik. A gyenge antropikus elv -
bár "antropikus" - semmiféle ideológiai vagy metafizikai tartalommal nem
bír, s még a legortodoxabb materialista sem találhat kivetni valót
benne. A nagy számokra vonatkozó Dirac-féle hipotézis kapcsán
megmutatom, hogy éppen az "emberi vonatkozás" kizárása tünteti ki
megengedhetetlen, anti-kopernikánus módon a megfigyelo"t, s sérti meg a
természettudományos kutatás normáit. Amikor Dicke új - antropikus -
magyarázatot ad ugyanezen számokra, valójában csupán visszaállítja a
természettudományos magyarázat hagyományos logikáját, amit az
egyoldalúan anti-antropikus tradíció eltorzított.

Bár a gyenge elv ismeretelméletileg és kultúrtörténetileg igen érdekes,
egy filozófus számára az ero"s antropikus elv az, ami igazán izgalmas,
hiszen itt a háttérben tradicionális metafizikai problémák húzódnak meg.
Filozófiai szempontból azonban az ero"s antropikus elvnek - legalábbis
abban a szu"k értelemben, amiképpen az megfogalmazódott és a mai
diszkussziókban szerepel - csupán másodlagos jelento"sége van: az elv
által érintett tényleges ontológiai és metafizikai kérdések "túl" vannak
az antropikus elven. Ma egyre gyakrabban olvashatunk szenzációsnak szánt
kijelentéseket arról, hogy az ero"s antropikus elv az új tudományos
elméletek fényében fölöslegessé vált, azt megsemmisítette a fizika
fejlo"dése. Amennyiben azonban az ero"s elv a természettudományban
fontossággal bírhat, s amennyiben azt a természettudomány fölöslegessé
teheti, filozófiailag nem igazán érdekes. Az igazi filozófiai kérdés a
világegyetem antropikusságára vonatkozik, s e kérdés mint a filozófia
leibnizi és heideggeri alapkérdésének levezetettje nyeri el értelmét.
Azt a természettudomány ezért sohasem válaszolhatja meg, s így sohasem
teheti meghaladottá.

Ajánlott irodalom: Székely László: Az emberarcú kozmosz. Budapest: Áron
Kiadó, 1997.
___________________________________

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.The participants may comment the talks and
initiate discussion on the Internet. The comments should be written in
the language of the presentation.

The organizer of the colloquium:
Laszlo E. Szabo (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo
  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. Szekely, Laszlo E. Szabo, 07/15/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page