Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Andras Benedek

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Andras Benedek


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Andras Benedek
  • Date: Wed Nov 20 05:33:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
25 November 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

András Benedek
<benedek AT helka.iif.hu>
Research Institute for Philosophy of HAS


Alkalmas-e a nem-standard analízis a mozgás metafizikai leírására?
(Is nonstandard analysis applicable for the metaphysical description of
motion?)

A mozgás leírása Zénón aporiái óta, a Leibniz-féle infinitezimális kalkulus mu"ködo"képessége ellenére, a matematika megalapozási problémakör középpontjában áll. Az infinitezimálisok metafizikai entitásként és instrumentális segédfogalomként egyaránt szolgálták a mozgás és a folytonosság metafizikai fogalmainak matematikai analízisét. A Cauchy-féle folytonosság definíciók matematika megalapozási problémaként a matematika szigorúsági “forradalmainak”kiindulópontjául szolgáltak.
Az Abraham Robinson-féle Nem-sztenderd Analízis a matematikai logika modellelméleti eszközeivel legitimálni látszott nemcsak az infinitezimálisokat, hanem a modern metafizikai mozgáselméleteket.
Lakatos a matematika filozófia és a matematikatörténet metszéspontjába helyezte és a metamatematika önálló matematikai diszciplínává válását várta a Robinson-féle megközelítésto"l. Nyomdokain haladva ­- E Nelson eredményeit felhasználva ­- új “metafizikai” megoldások születtek a Zénón paradoxonok “megoldására”.
Az elo"adásban áttekintve a problémakör történetét, amellett érvelek, hogy a Nem-sztenderd Analízis önmagában véve nem ad “megoldást” sem az aporiákra, sem a mozgás metafizikai magyarázatára. Robinson megközelítésmódjának tényleges hozadéka, mind a matematikus, mind a filozófus, mind a matematikatörténész számára az elméletalkotás axiomatikus döntéseinek modellelméleti alapokra helyezésében áll. Jelenség és leírás, matematikai és logikai modell, elmélet és axiómarendszer modellelméleti kezelése új interpretációs keretbe helyezte a matematika, metafizika és ismeretelmélet viszonyának továbbra is szétszakíthatatlan, de új fogalmi megkülönböztetéseken alapuló “szerelmi háromszögét”. Amellett foglalok állást, hogy a Nem-sztenderd Analízis ennek ellenére formálisan aligha alkalmas az infinitezimálisok iránti metafizikai “vonzalom” magyarázatára.

------------------------------------------------------------------------

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.
------------------------------------------------------------------------

The organizer of the seminar: László E. Szabó
<http://hps.elte.hu/~leszabo> (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
L a s z l o E. S z a b o
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo


  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Andras Benedek, Laszlo E. Szabo, 11/20/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page