Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Janos Tanacs

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Janos Tanacs


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT HPS.ELTE.HU>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Janos Tanacs
  • Date: Tue Nov 5 00:20:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________

11 November 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

János Tanács
<nego AT primposta.com>
Philosophy and History of Science, Technical University of Budapest


Ami hiányzik Bolyai János Appendixébo"l - és ami nem
A Bolyai-féle paralléla-terminus hiánya és rekonstrukciója
(The missing term 'parallela' and its reconstruction in Bolyai's Appendix)

Az elo"adás célja megmutatni, hogy nem támasztható alá az a standard
nézet, amely Bolyai János Appendix címu" mu"vével, azon belül is a
Bolyai-féle paralléla-terminus értelmezésével kapcsolatban kialakult. A
bevett nézet ugyanis - egymástól kevéssé eltéro" megfogalmazási
változatokban - azt állítja, hogy Bolyai János a mu" elso" aragrafusában (i) értelmezi, (ii) definiálja vagy (iii) újradefiniálja a párhuzamosság
fogalmát.
Az elo"adás elso" lépésben a bevett nézet rekonstrukciójára tesz kísérletet, amely az interpretatív szándékú magyar Appendix-fordításokat, valamint a nemzetközi matematikatörténeti
szakirodalom által - helytelenül - elso"dleges forrásként használt angol
(Halsted-féle), valamint francia (Hoüel-Schmidt-féle)
fordításokat elemzi, illetve az elso" paragrafusra vonatkozó
matematikatörténeti nézeteket összegzi.
A standard nézet cáfolásához az álláspontok legjóindulatúbb, közös
minimális megfogalmazását veszem alapul. A tézis cáfolatát az Appendix
eredeti latin nyelvu" - facsimile és levéltári - példányaira, a Bolyaiak
levelezésére, Bolyai János sajátkezu" német Appendix-fordítására és
Lobacsevszkij mu"vével kapcsolatos feljegyzéseire, továbbá a magyar nyelvújítási mozgalom matematikai mu"szavakra adott javaslataira valamint a szóalkotás elveire szándékozom építeni.
Végül azzal a meglepo" tézissel fogok elo"állni, hogy a paralléla-terminus nem az Appendix elso" paragrafusában, hanem a mu" egy másik helyén bukkan fel. Ám hogy hol, ennek megválaszolását az elo"adásra tartogatom.
A fogalmi általánosítás problémája felo"l amellett fogok érvelni, hogy az euklideszi geometria mellett megjeleno" nem-euklideszi geometria fogalmi rendszere, pontosabban a ketto" közötti fogalmi átmenet aluldeterminált. Ez azt jelenti, hogy az átmenetben a fogalmi általánosításnak nincs kitüntetett iránya, hanem nyitott az alternatív kiterjesztések vonatkozásában. Ennek következménye, hogy nem beszélhetünk az euklideszi geometria egyetlen helyes fogalmi kiterjesztéséro"l és a hiperbolikus geometria egyetlen
helyes fogalmi rendszeréro"l sem. Ez azzal a következménnyel jár, hogy megmutatható: az adott fogalmi rendszeren, jelesül az euklideszi geometriáén belül érvényes szinonimitási viszonyok nem tarthatók fenn egy az egyben a fogalmi rendszerek közötti átmenetben - egyes szinonimitási viszonyokhoz ragaszkodva másokat fel kell adnunk, azonban bármelyik viszony mego"rzéséhez ragaszkodhatunk a többi rovására. Bolyai János tehát teljes joggal választhatott Lobacsevszkij vagy Gauss fogalmi kiterjesztéséto"l eltéro"t. Mindez elméletileg támasztja alá, hogy Bolyainak miért nem kellett szükségképpen azt a fogalmi általánosítást végrehajtania, vagy azt a kiterjesztési alternatívát választania, amelyet a standard nézet favorizál, és amelyet az appendix-interpretációk és -fordítások révén, hibásan, Bolyaira kényszerít.
------------------------------------------------------------------------

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.
------------------------------------------------------------------------

The organizer of the seminar: László E. Szabó
<http://hps.elte.hu/~leszabo> (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
L a s z l o E. S z a b o
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo
  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Janos Tanacs, Laszlo E. Szabo, 11/05/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page