Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - ATOMKI

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - ATOMKI


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Kovach Adam" <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - ATOMKI
  • Date: Thu Apr 25 16:10:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA Atommagkutató Intézete

Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott idejű (max. 3 évig terjedő) betöltésére 2002. szeptember hó
1-jétől az alábbi tématerületeken:
- kísérleti és/vagy elméleti szubatomi fizika;
- kísérleti és/vagy elméleti atomfizika és kondenzáltanyag-fizika;
- környezet- és földtudomány;
- nukleáris elektronika.

Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2002-ben végző) diplomások,
valamint állásban lévő, határozott időre alkalmazott kutatók, akiknél az
alkalmazás határideje a közeljövőben lejár, és egyébként megfelelnek a
pályázat feltételeinek.

A pályázat feltételei:
- egyetemen szerzett fizikusi, fizika szakos tanári, vagy mérnöki képesítés;
- 30 éves (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
- kezdeti tudományos (2001-ben végzettek vagy 2002-ben végzők esetében
tudományos diákköri) tevékenység;
- büntetlen előélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló,
ugyancsak módosított 49/1993 (III.26) Korm. sz. rendelet előírásai szerint,
az illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján
történik (tud. segédmunkatárs: havi 98,0 eFt; tud. munkatárs: havi 122,5
eFt; tud. főmunkatárs: havi 171,5 eFt amelyhez erre jogosító munkakör
betöltése esetén havi 17,1 eFt összegű, egészségre ártalmas munkakör utáni
pótlék járulhat. Elfogadott pályázat esetén a pályázó egy év időtartamra
nyer kinevezést, ami további két évvel hosszabbítható meg. A kinevezett
fiatal kutató - amennyiben tudományos fokozattal még nem rendelkezik -
alkalmat kap arra, hogy bekapcsolódjék a Debreceni Egyetem tudományos
továbbképzési programjába, vagy hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 92. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint a tudományos fokozat
megszerzése érdekében egyéni felkészülést folytasson.

Az MTA Atommagkutató Intézete igazgatójához címzett pályázatokat 2002.
június hó 15-éig kell az intézet címére (Debrecen, Pf. 51, 4001) eljuttatni.
A pályázatnak tartalmaznia kell
- a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát,
esetleges e-mail címét;
- eddigi tudományos, ill. tudományos diákköri tevékenységének ismertetését a
megjelent közlemények felsorolásával, valamint a megpályázott szakterület
megnevezését;
- a pályázó egyetemi oklevelének másolatát (2002-ben végzőknél az utolsó két
év vizsga-eredményeit tartalmazó leckekönyvi másolatot), valamint a pályázó
idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok) másolatát;
- egy ajánlást a pályázót és eddigi tudományos tevékenységét ismerő,
tudományos fokozattal rendelkező személytől.

A pályázat eredményéről a pályázók 2002. július hó 15-éig kapnak értesítést.

Debrecen, 2002. április 25.

Dr. Lovas Rezső
intézeti igazgató

  • [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - ATOMKI, Dr. Kovach Adam, 04/25/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page