Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghi1vo1

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghi1vo1


Chronological Thread 
  • From: Andras Kornai <kornai AT best.com>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghi1vo1
  • Date: Wed May 2 07:36:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kornai Andra1s doktori e1rtekeze1se1nek nyilva1nos vita1ja1ra:
http://www.kornai.com/Dok  • [Fizinfo] Meghi1vo1, Andras Kornai, 05/01/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page