Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] elhunyt Ricz Sándor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] elhunyt Ricz Sándor


Chronological Thread 
  • From: Orbán Andrea <orban AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] elhunyt Ricz Sándor
  • Date: Thu, 28 Nov 2019 22:32:46 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu header.b=XwYacYQ6; dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu header.b=p9hxuX9W
  • Dkim-filter: OpenDKIM Filter v2.10.3 zimbra.atomki.hu 7DD0B400DE4EKedves Kollégák !Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Ricz Sándor, az Atomki
emberként és kutatóként is meghatározó egyénisége 2019. november 23-án
hajnalban, 68 éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Munkáját az
Atomki-ban diákként kezdte az atomi ütközések robbanásszerűen fejlődő
kutatási területén. 1975-ben a diplomamunkájához szükséges méréseket már az
intézet több gyorsítója mellett végezte, és hamarosan az ion -atom ütközések
Berényi Dénes vezette csoportjának egyik meghatározó kutatójává vált.
Munkaszeretete, szókimondó, határozott, nyílt személyisége hamar népszerűvé
tette az intézetben; mindenkit segített, és gyakorlatilag mindenki segítségét
sikerült elnyernie. Mindig szívügye volt a fiatalok és PhD hallgatók
munkájának és előmenetelének támogatása.

Nemcsak kutatónak volt dinamikus és fáradhatatlan, hanem már kezdettől
bekapcsolódott a Varga Dezső körül kialakuló tervezői csapatba, amely
precíziós elektronspektrométerek sorozatát konstruálta, melyek ma különböző
európai laboratóriumokban töltenek be kulcsszerepet a kísérleti kutatásokban.

Ricz Sándor az ESA-22 jelzésű elektronspektrométer-sorozat meghatározó
konstruktőre volt és résztvett az azokon Európa-szerte folyó kutatásokban. A
sorozat legutóbbi darabja egyidejűleg méri nagy pontossággal az emittált
elektronok teljes szög és energia szerinti eloszlását.

Kiemelkedő eredményeket ért el az ionbombázás hatására létrejövő atomi
ütközési folyamatok röntgen- és elektronspektroszkópiai módszerekkel történő
vizsgálatában, valamint a lövedékionok és céltárgyatomok precíziós
Auger-spektroszkópiájának alkalmazásával az ütközések finom részleteinek
felderítésében. Külön említést érdemel a céltárgyatom állapotainak
ütközésekben történő beállítódásának részletes vizsgálata.

A kilencvenes évektől figyelme a fotoionizáció kutatása felé fordult, a
melyet többnyire a nagy európai szinkrotronok mellett, nemzetközi
együttműködések keretében végzett. Itt is egyedülálló eredményeket ért el, a
melyek komoly műszer - és módszerfejlesztésen alapultak. Ezek közül is
kiemelkedik a fotoionizáció vizsgálata a hamburgi, lundi és a berlini
szinkrotronok mellett, az atomi fotoionizációban mutatkozó
csatorna-kölcsönhatások és az ezekkel kapcsolatos szögeloszlásbeli
effektusok, aszimmetriák részletes mérése, az atom- és molekulaionok
többszörös fotoionizációjának és fotofragmentációjának vizsgálata.

Évtizedeken át szoros együttműködésben dolgozott a Gießeni Justus Liebig
Egyetem (Németország) atom- és molekulafizikai csoportjával. Az itt eltöltött
időszakok alatt nemcsak fizikusként alkotott meghatározót, hanem szoros
baráti kapcsolatokra is szert tett. Legutóbbi hosszabb vendégkutatói
látogatása alatt (2008-2012) fő tervezőként részt vett és megépített egy, a
hamburgi DESY által üzemeltetett PETRA III szinkrotronon jelenleg is használt
mérőrendszert. Ezt az atomi és molekuláris ionok, klaszter- és fullerénionok
fotonokkal való kölcsönhatását vizsgáló, egyedi és világszínvonalú
műszeregyüttest a NASA kiemelkedő kutatási eszköznek minősítette. Ezzel a
rendszerrel figyelték meg kísérletileg először a direkt háromszoros
Auger-bomlást C + szénionok fotoionizációja esetén. A berendezéssel kapott,
rangos folyóiratokban közölt eredmények széleskörű visszhangot keltettek. A
mérőrendszeren végzett kísérletekben a legutóbbi hónapokban is aktívan részt
vett.
Munkásságát több díjjal ismerték el : Ifjúsági Díj (MTA, 1978) , IAEA
Intézeti Díj (Dubna, 1984), Szalay Sándor-díj (Eötvös Loránd Fizikai
Társulat, 2002) , Szalay Sándor-díj (Atommagkutató Intézet, 2004), MTA
Fizikai Díj ( 2012) . Hat éven keresztül a Fizikai Osztály választott doktor
képviselője volt.A fotoionizáció témakörében elért eredményei alapján, kutatócsoportjával
elnyert egy Nemzeti Kiválósági Pályázatot a szegedi ELI-ALPS lézerközpontban
tervezett kísérleti programra. Ennek a munkának a közepén tört rá a betegség.
A kórházba kerülése előtti napokon még a rá jellemző, feszített
munkatempójával dolgozott. Hosszú ideig hittük, hogy erős akaratával
megküzdhet a kórral, de reményeinkben sajnos csalódnunk kellett. A
veszteségtől megtörten búcsúzunk Tőle.

Emlékét szívünkben őrizzük. Szabad ember volt, kutatói habitusával,
igényességével, emberségével sokszor, sokunknak példát mutatott. Egyénisége
és munkássága meghatározó lesz a jövő generáció kutatásaiban is. Dr. Ricz
Sándort az Atomki saját halottjának tekinti.Temetése 2 019. december 6- án 13 :00 órakor Nyíregyházán lesz (Északi
Temető, Korányi úti ravatalozó).Szomorúsággal,

Orbán Andrea


  • [Fizinfo] elhunyt Ricz Sándor, Orbán Andrea, 11/28/2019

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page