Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az Atommag Centenáriumi Éve - pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az Atommag Centenáriumi Éve - pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: sukosd AT reak.bme.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Az Atommag Centenáriumi Éve - pályázati felhívás
  • Date: Sun, 2 Jan 2011 12:57:20 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az ATOMMAG CENTENÁRIUMI ÉVE
Pályázati Felhívás

2011-ben több jeles évfordulót ünneplünk. Sir Ernest Rutherford száz éve,
1911-ben tartotta híres előadását és publikálta híres cikkét, amelytől
számíthatjuk az atommag felfedezését. Maria-Sklodowska Curie is száz éve
kapott kémiai Nobel-díjat a rádium és a polónium felfedezéséért (a
kémikusok erre tekintettel hirdették meg a "Kémia Nemzetközi Évét"). Ezek
mellett 2011-ben lesz E. Rutherford születésének a 140. évfordulója is.
Ezeknek az évfordulóknak a megünneplésére, de elsősorban az atommag
felfedezésének centenáriuma alkalmából a Magyar Nukleáris Társaság

PÁLYÁZATOT hirdet.

A pályázatban részt vehet minden magyar nyelven tanító hazai és határon
túli általános- és középiskola kollektívája.

A pályázatra jelentkezés: 2011. január 1. és 2011. május 31. között.

A pályamunkák beadásának határideje: 2011. október 15.

A pályázat fővédnöke Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke. A pályamunkákat egyetemi vezető oktatókból, valamint az
oktatással kapcsolatban álló tudományos-műszaki szakemberekből álló
Kuratórium fogja értékelni.

A pályázat díjai a következők:

I. díj: 500000 Ft
II. díj: 300000 Ft
III. díj: 200000 Ft.

A pályázaton nyert összegeket a nyertes iskolákban a fizika oktatásának
fejlesztésére (pl. szertárfejlesztés) kell fordítani. A pályázatot
támogató intézmények különdíjakat is adhatnak. A különdíjak elnyeréséről
is a Kuratórium dönt.

A pályázat célja:

Annak elősegítése, hogy az iskolák olyan rendezvényeket szervezzenek az
&#8222;Atommag Centenáriumi Éve&#8221; kapcsán, amelyek a fiatalok (és
rajtuk keresztül szélesebb társadalmi rétegek) figyelmét jobban
ráirányítják az atommagfizika és a nukleáris technológia békés
felhasználásának hasznosságára minél több különböző területen a
klímakímélő energiatermeléstől az orvosi alkalmazásokig. Cél az, hogy a
fiatalok ismerjék fel az atommagfizika &#8211; és a belőle táplálkozó
nukleáris módszerek &#8211; hasznát és szükségességét a mindennapi
életben, és értsék meg, hogy a XXI. század előttünk álló nagy kérdéseinek
a megoldása elképzelhetetlen a tudomány legújabb vívmányainak a segítségül
hívása nélkül.

A pályázat végrehajtása.

A pályázat az iskolák kezdeményező készségére és kreativitására
támaszkodik, és nagy szabadságot ad az iskoláknak. A 2011 októberében
beadásra kerülő pályamunkának annak a dokumentációját kell tartalmazni,
hogy az iskola milyen módokon, milyen rendezvényekkel próbálta
megvalósítani a pályázat által kitűzött célokat. Egy iskola egyetlen
pályamunkát adhat be. Célszerű a Kuratóriumot az év során tartott
rendezvényekről előre értesíteni, hogy a Kuratórium megfigyelőt küldhessen
a rendezvényre &#8211; ha azt szükségesnek tartja. A pályamunkában csak
olyan rendezvény(eke)t lehet szerepeltetni, amely(ek) a pályázatra történt
jelentkezés és 2011. október 14. között zajlott(ak), továbbá amelyet a
pályázó iskola kifejezetten az Atommag Centenáriumi Éve megünneplésére
szervezett, és amelyen az &#8222;Atommag Centenáriumi Éve 2011&#8221; logo
szerepelt. Egy iskola több ilyen jellegű rendezvényt is szervezhet a fenti
időintervallumban, és ezek mindegyikét szerepeltetheti a pályamunkájában.
A pályamunka &#8211; a szokásos írásbeli leíró részen túl &#8211;
tartalmazhat információhordozókat (CD, DVD stb.), amelyek a Kuratóriumot
segítik a pályamunkában dokumentált rendezvények megítélésében és az
alábbi szempontok szerinti elbírálásban.

A pályamunkák bírálati szempontjai

- a rendezvények szakmai színvonala;
- a rendezvények általános hatása (a résztvevők száma, internetes
megjelenés stb. Külön fel kell tüntetni, ha iskolán kívüli &#8211; esetleg
nemzetközi &#8211; hatása is volt a rendezvénynek);
- a rendezvények ötletessége, újszerűsége, kreativitása, figyelemfelkeltő
hatása.

Különösen bátorítjuk az olyan rendezvényeket, amelyek

- az évfordulókhoz szorosan kapcsolódnak;
- a fizika kísérletes oldalát hangsúlyozzák;
- a résztvevő tanulókat aktívan bevonják (pl. tanulókísérletek, tanulói
projektek stb.);
- az atomenergiával kapcsolatos téveszmék és indokolatlan félelmek
eloszlatására irányulnak;
- a XXI. század globális problémáival, és az azokra adható válaszokkal
foglalkoznak;
- amelyeknek olyan eredménye (terméke) is van, amely más iskolákat is
segíthet a pályázat által kitűzött célok elérésében.

Az eredmények közzététele

A pályázat eredményéről az iskolák írásban kapnak tájékoztatást 2011.
novemberében. Az eredményt megjelentetjük az Interneten is, a Magyar
Nukleáris Társaság, valamint az Atommag Centenáriumi Éve honlapján
(http://www.wyn2011.com). A díjakat a Magyar Nukleáris Társaság 2011. évi
Ünnepi Közgyűlésén adjuk át a nyerteseknek 2011. decemberében. A nyertes
iskolák pályázatot készítő tanárai meghívást kapnak a 2011. évi Nukleáris
Technikai Szimpóziumra, hogy ott az oktatási szekcióban 20 perces előadás
(prezentáció) keretében számoljanak be az Atommag Centenáriumi Évének a
megünnepléséről az iskolájukban.

Jelentkezés a pályázatra:

A pályázatra a részvételi szándékot az iskola igazgatója, vagy a fizika
munkaközösség vezetője legkésőbb 2011. május 31.-ig levélben jelentheti be
a Magyar Nukleáris Társaság titkáránál (postacím: Neubauer István OAH 1539
Budapest Pf. 676), vagy online is regisztrálhat az Atommag Centenáriumi
Éve weblapon (http://www.wyn2011.com). Csak a jelentkezés után szervezett
rendezvények számíthatók be a pályázat értékelésébe. Ezért minél korábbi
jelentkezés ajánlott.

Az Atommag Centenáriumi Éve alkalmat kínál arra, hogy a magyar társadalom
figyelmét ismét felhívjuk a természettudományok oktatásának, valamint a
tudományos kutatásnak a szükségességére. Legyen ez egy társadalmi
megmozdulás, és legyen ez a pályázat is ennek a része!

Minden kedves Pályázónak nagyon jó munkát és sok sikert kívánunk!

Budapest, 2010. december.

Dr. Sükösd Csaba &#8211; A Kuratórium elnöke
Holló Előd &#8211; A Magyar Nukleáris Társaság elnöke

PS: Az Atommag Centenáriumi Évéhez kapcsolódó további megjegyzések

1) A pályázati kiírás letölthető:
http://wyn2011.com/hu/wp-content/uploads/2010/12/palyazati_kiiras.pdf

2) NEMZETKÖZI KÜLÖNDÍJ: A Magyar Nukleáris Társaság kezdeményezéséhez több
nemzetközi szervezet is csatlakozott - többek között az Európai Nukleáris
Társaság (ENS) is. (http://www.euronuclear.org). Az ENS felhívta a
tagszervezeteit, hogy az országaikban szervezzenek a magyarországihoz
hasonló megmozdulásokat. Az ENS különdíjat is felajánlott a legjobb ilyen
rendezvénysorozatnak. Az ENS különdíját egy nemzetközi zsűri fogja
odaítélni. Erre a különdíjra természetesen hazai létesítmények is
pályázhatnak, amennyiben a rendezvényeiknek valamilyen angol nyelvű
leírása, dokumentációja van.

  • [Fizinfo] Az Atommag Centenáriumi Éve - pályázati felhívás, sukosd, 01/02/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page