Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban
  • Date: Fri, 30 Apr 2010 12:20:52 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet 4 fiatal kutatói álláshely
határozott ideju (max. 3 évig terjedo) betöltésére 2010. szeptember hó
1-jétol az alábbi négy tématerületen:

1. Magszerkezetkutatás
2. Elektron- és pozitronspektroszkópiai kutatások
3. Nehézion-plazmák és nyalábok eloállítása, vizsgálata,
alkalmazása - önszervezodo folyamatok, biológiai sugárkárosodás
4. Korszeru ionnyaláb-analitikai eljárások kidolgozása és
alkalmazása a kulturális örökség és a környezet
állapotára irányuló vizsgálatokban

A tématerületek 14 konkrét kutatási témára bontott, részletesebb leírása a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk10temak.pdf címen
található. A pályázók a felsorolt 14 téma közül
alternatíve többet is megjelölhetnek. Érdeklodni az Atomki igazgatói
titkárságán lehet Leiter Erzsébetnél a 52 509260 számú telefonon, vagy a
leiter AT atomki.hu
e-mail címen.

Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2010-ban végzo), valamint
állásban lévo vagy egyéb ösztöndíjban részesülo diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek. PhD-
fokozattal nem rendelkezo jelentkezok esetén elonyt jelent, ha a pályázó
jelentkezett a Debreceni Egyetem valamelyik szakirányú doktori iskolája
hallgatójának is.

A pályázat feltételei:

-egyetemen, mesterképzésben szerzett természettudományi diploma,
vagy egyetemen, mesterképzésben szerzett mérnöki diploma;
-30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó
életkor;
-kezdeti tudományos (pl. diákköri) tevékenység;
-büntetlen eloélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet eloírásai szerint, az
illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján
történik.

A pályázatokat az MTA Atommagkutató Intézetének igazgatójához (Debrecen,
Pf. 51, 4001)
2010. június 10-ig
lehet eljuttatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell

-a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét),
telefonszámát, esetleges e-mail-címét;
-a pályázatkiírásban szereplo tématerületek közül a
kiválasztott(ak) megnevezését (vagy a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fk10temak.pdf
címen szereplo 14 témából a kiválasztott(ak) megnevezését);
-eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének
ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával, esetleg a
szakdolgozat, diplomamunka rövid kivonatával;
-a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének
másolatát, valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló
bizonyítvány(ok) másolatát;
-egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége
alapján ismero szaktekintélytol.

Az eredményrol a pályázók 2010. június 30-ig értesítést kapnak.


Debrecen, 2010. április 22.


Fülöp Zsolt igazgató

  • [Fizinfo] Fiatal kutatói álláshelyek az Atomkiban, Zoltan Mate, 04/30/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page