Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 13 Mar 2009 10:24:14 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Balázs Lajos

Cím: "Véletlen-e a gamma kitörések eloszlása az égbolton?"

Kivonat:
Megvizsgáltuk, hogy a Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) BATSE mûszere
által észlelt gamma kitörések (GRB-k) eloszlása az égbolton teljesen
véletlen-e? Minthogy az észlelt GRB-k valószínûleg fizikailag különbözõ
objektumokból tevõdnek össze, ezért a BATSE által észlelt mintát a
kitörés idõtartama, illetve csúcsfényessége alapján 5 részre osztottuk
(short1, short2, intermediate, long1, long2), és megvizsgáltuk külön-külön
az eloszlásukat az égbolton. Három módszert használtunk az egyes mintákon
belül a teljesen véletlen eloszlástól való eltérés vizsgálatára: Voronoi
felbontást, minimális kifeszítõ fát, illetve a multifraktál spektrumot. A
teljesen véletlen eloszlástól való eltérés vizsgálatára 13 próba-változót
definiáltunk (9-et a Voronoi-felbontásra, 3-at a minimális kifeszítõ
fára, valamint egyet a multifraktál spektrumra). Kiindulva abból a
feltevésbõl, hogy a vizsgált BATSE minták eloszlása az égbolton teljesen
véletlen, Monte Carlo szimulációkat végeztünk, amelynél tekintetbe vettük
a BATSE ég-lefedési függvényét is. A szimulációk lehetõvé tették, hogy
ellenõrizzük a null-hipotézist, vagyis azt, hogy az eloszlásokat a puszta
véletlen hozza-e létre? A puszta véletlentõl való eltérés ellenõrzésére a
binomiális tesztet alkalmaztuk, illetve a paraméterek terében
értelmezhetõ négyzetes Euklidesz-i távolságot. Megállapítottuk, hogy a
négyzetes Euklidesz-i távolságot használva a short1, illetve short2
csoport eloszlása szignifikánsan eltér a véletlentõl (99.90%, 99.98%),
míg ez nem teljesül a hosszú idõtartamú GRB-k esetén. A közepes idõtartamú
csoport esetén ugyancsak szignifikáns eltérést tapasztaltunk a véletlentõl
(98.51%).

Az elõdás idõpontja: 2009. március 19. csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Patkós László s.k.
  • [Fizinfo] Csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 03/13/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page