Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tudományos segédmunkatársi állás az MTA ATOMKI -ban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tudományos segédmunkatársi állás az MTA ATOMKI -ban


Chronological Thread 
  • From: "Andras Fenyvesi" <fenyvesi AT namafia.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tudományos segédmunkatársi állás az MTA ATOMKI -ban
  • Date: Tue, 27 Jan 2009 15:23:20 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák!

Szeretném felhívni a figyelmet az alábbi álláshirdetésre.


Üdvözlettel:

Fenyvesi András
MTA ATOMKI, Debrecen

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot
hirdet

tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére

Prof.Dr. Csikai Gyula akadémikus, emeritus professzor mellett a Magyar
Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetében.


A közalkalmazotti jogviszony id&#337;tartama:
Határozott idej&#369; 1 év, amib&#337;l az els&#337; három hónap
próbaid&#337;.


A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid&#337;
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- kísérleti kutatások végzése a ciklotlonra alapozott és más radioaktív
neutronforrások felhasználásával, különös tekintettel az elméleti és
gyakorlati jelent&#337;ség&#369; neutron indukált magreakciók és spektrumok
meghatározására,
- neutrongázfizikai vizsgálatok a fosszilis energiahordozók min&#337;sítésére,
f&#337;leg a H és C/H adatok meghatározása révén


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- egyetemi végzettség&#369; okleveles fizikus vagy fizika tanár,
- angol nyelvb&#337;l középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási
szint&#369;
nyelvtudás,
- felhasználói szint&#369; hardverismeretek,
- büntetlen el&#337;élet,
- teljeskör&#369; cselekv&#337;képesség,
- sugárveszélyes munkakör betöltéséhez szükséges egészségi állapot,
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és fizetésének megjelölése.


A pályázat elbírálásánál el&#337;nyt jelentenek:

Legalább felhasználói szint&#369; ismeretek az alábbi területeken:

PC hardver; MS Windows operációs rendszerek; MS Office (irodai alkalmazások);
elektronkus levelezésre, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, prezentáció
készítésre alkalmas MS Office kompatibilis szoftverek.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Egyetemi végzettséget, angol nyelvtudás szintjét, magyar nyelvismeretet
igazoló dokumentumok másolatai.


A munkakör betölthet&#337;ségének id&#337;pontja:

A munkakör legkorábban 2009. március 2. napjától tölthet&#337; be.


A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete
címére történ&#337; megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl&#337; azonosító számot:
13/2009, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 20.


A pályázati kiírás további közzétételének ideje és helye:

2009. január 27.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=thnf6eaxc


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof.Dr. Csikai Gyula
nyújt az alábbi telefonszámokon:

Mobil: 06/30/4882062
Vezetékes: 52/415-222.  • [Fizinfo] Tudományos segédmunkatársi állás az MTA ATOMKI -ban, Andras Fenyvesi, 01/27/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page