Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatoi palyazat

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatoi palyazat


Chronological Thread 
  • From: Rábai Hedvig <hedi AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatoi palyazat
  • Date: Tue, 27 May 2008 10:09:25 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

* P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S*

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet pályázatot hirdet

*fiatal kutatói álláshelyek betöltésére.*

Az RMKI-ban kísérleti és elméleti tudományos alapkutatás és műszaki, mérnöki fejlesztés folyik a magfizika, a részecskefizika, a gravitációelmélet, az űrfizika, az anyagtudományok, a plazmafizika, az atom-optika és a biofizika területén, részletesebb ismertetés az intézet honlapján (www.rmki.kfki.hu <http://www.rmki.kfki.hu/>) található. A felvételt nyerő pályázók feladata tudományos kutatómunka végzése az RMKI kutatási témáinak egyikében, elsősorban a következőkben:

*Nagy impulzusú hadronok azonosítása egy új típusú detektorral a CERN LHC ALICE kísérletben*

*Magnetohidrodinamikai hullámok vizsgálata űrszondák segítségével*

*Nanostruktúra-vizsgálatok a pozitron annihiláció segítségével*

*Koherens ultrarövid fényimpulzusok keltése lézerplazmában*

Pályázhatnak elsősorban az idén végző, szakirányú képzettségű egyetemi hallgatók, a korhatár 30 év, kivételes esetben 35 év. Ezen pályázók pályázatának elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó jelentkezett valamelyik szakirányú Doktori Iskola hallgatójának is. Az alkalmazás 3 éves határozott időtartamra szól (amely a témához kapcsolódó külföldi ösztöndíj időközbeni elnyerése esetén ennek időtartamával, de legfeljebb két évvel meghosszabbítódhat), a bérezés a közalkalmazotti törvény előírásai szerint történik. A pályázatokat az RMKI igazgatójához (1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.) lehet benyújtani, határidő:

*2008. július 16*

*A pályázatnak tartalmaznia kell:*

? a pályázó kutatási elképzeléseinek tömör vázlatát,

? nyelvismerete fokának megjelölését

? legalább egy olyan egyetemi oktatójának nevét, akitől a pályázóról vélemény kérhető.

*A pályázathoz mellékelni kell:*

? a pályázó életrajzát,

? egyetemi leckekönyvének másolatát*,

? nyelvvizsgabizonyítványainak másolatát*,

? amennyiben a záróvizsga eredménye a leckekönyvbe még nincs bejegyezve, akkor az egyetem igazolását a záróvizsga letételéről, illetve annak eredményéről,

? diplomával rendelkező pályázó esetén a diploma másolatát*^ ,

? amennyiben a pályázó már Doktori Iskola hallgatója, vagy Doktori Iskolába jelentkezett, akkor az egyetem erre vonatkozó igazolását,

? a pályázó postai címét és egyéb elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail).

A pályázatok elbírálása folyamán sor kerülhet a pályázó személyes meghallgatására is. Az eredményről a pályázók 2008. július 31-ig értesítést kapnak.

Budapest, 2008. május 22.

Szőkefalvi-Nagy Zoltán
igazgató ^

*elegendő egyszerű, nem hitelesített másolatot benyújtani**
  • [Fizinfo] Fiatal kutatoi palyazat, Rábai Hedvig, 05/27/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page