Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-pályázat

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-pályázat


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-pályázat
  • Date: Tue, 18 Jul 2006 15:27:26 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Pályázati felhívás

Az MTA Atommagkutató Intézete által 2006-ban meghirdetett fiatal
kutatói állásokat az MTA főtitkára témacsoportokhoz sorolva,
módosított formában hagyta jóvá. Eszerint a következő témacsoportokba
van módunk fiatal kutatókat felvenni:

1. A biotechnológia fejlesztését elősegítő korszerű, új szemléletű
analitikai, bioinformatikai, biomonitorozó eljárások, rendszerek,
eszközök kidolgozása

Ide sorolható témák:
(a) Biomolekulák ionokkal történő ütközéseinek vizsgálata;
(b) Programozható logikai áramkörökön alapuló hálózati adagyűjtő
rendszerek fejlesztése biomonitorozáshoz és orvosi képalkotó
berendezésekhez

2. Az élhető, egészséges és biztonságos környezet fenntarthatóságának
biztosítását célzó fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatok végzése

Ide sorolható témák:
(a) A klímaváltozás követése környezeti izotópok segítségével
(b) Környezeti analízis elektronspektroszkópiai módszerek és a
molekulapálya-elmélet alkalmazásával
(c) Alkalmazott ionnyaláb-analitika környezettudományi célokra

3. Kutatások új anyagfajták fizikai és kémiai tulajdonságainak
kialakítása érdekében, nanoszerkezetek fizikai és kémiai vizsgálata

Ide sorolható témák:
(a) Radioaktivitás fémes közegben: annak a vizsgálata, hogy a fémes
közeg 0 Kelvin-fok közelében miként hat a beleágyazott radioaktív
magok felezési idejére; cél: gyorsulva lebomló radioaktív anyagok
tervezése
(b) Protonnyalábos mikromegmunkálás: K+F a mikro- és nanotechnológiai
ipar számára

4. A CERN-tagságból fakadó kötelezettségekhez és lehetőségekhez
kapcsolódó kutatások

Ide sorolható témák:
(a) Higgs-bozonok keresése az LHC CMS-detektorával
(b) Egzotikus magfizika a CERN ISOLDE-programjában: teljes
abszorpciós spektroszkópia a könnyű ólomizotópokon

Az egyes témákról részletek a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/reszletek.html
címen olvashatók.

A pályázat feltételei:
- egyetemen szerzett természettudományi vagy (egyetemi karon szerzett)
mérnöki diploma;
- 30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
- kezdeti tudományos (diákköri) tevékenység;
- büntetlen előélet.

A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és
az ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai szerint, az
illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer
alapján történik. A kinevezett fiatal kutató alkalmat kap arra, hogy
bekapcsolódjék a Debreceni Egyetem továbbképzési programjába.

Az MTA Atommagkutató Intézete igazgatójához címzett pályázatokat
2006. augusztus hó 15-éig kell az intézet címére (Debrecen, Pf. 51,
4001) eljuttatni. A korábbi meghirdetésre benyújtott pályázatokat nem
kell megismételni, de aki az új témamegjelölés miatt módosítani
akarja, az módosítási kérelmet adhat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell
- a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét),
telefonszámát, esetleges e-mail-címét;
- eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének
ismertetését a megjelent közlemények felsorolásával, valamint a
megpályázott szakterület megnevezését;
- a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének
másolatát, valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló
bizonyítvány(ok) másolatát;
- egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége
alapján ismerő szaktekintélytől.

Debrecen, 2006. július 17.

Lovas Rezső igazgató

  • [Fizinfo] Atomki-pályázat, Zoltan Mate, 07/18/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page