Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m, May/June

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m, May/June


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m, May/June
  • Date: Wed, 28 Apr 2004 16:10:24 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m

Department of History and Philosophy of Science
Eotvos Lorand University, Budapest
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
Pazmany P. setany 1/A Budapest, Hungary
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
http://hps.elte.hu/seminar

Program: May/June

3 May 4:00 PM 6th floor 6.54Language: Hungarian

M u n d K a t a l i n
Eötvös Loránd University, Budapest

Hogyan hisznek a biológushallgatók?
(How do biology students believe?)

Vallás és evolúció viszonya a XIX. század óta aktuális
kérdés. Az evolúciós polémia az elmúlt évtizedben
Magyarországon is egyre ero"södni látszik, ezért úgy
gondoltam, érdemes megvizsgálni, miként vélekednek a
kérdésro"l azok, akik konkrét ismeretekkel is
rendelkeznek a témáról (ti. akik tisztában vannak az
evolúció fogalmával, tanulnak róla, laboratóriumokban
figyelemmel kísérhetik, stb.), akiknek attitu"djét tehát
nem egyszeru"en valamely világkép iránti elkötelezo"dés formálja.

A kutatást a Vallás és evolúció a XX. századi és a
jelenkori Magyarországon címu" NKFP keretében
(témavezeto": Kampis György) folytatom, melynek elso"
lépéseként a 2003-as tanév o"szi féléve során az ELTE
TTK hallgatói között végeztem kérdo"íves felmérést. A
kérdo"ívet 369 diák töltötte ki, elso"s és negyedéves
hallgatók, akik közül 306 biológiát tanul, 63 fo" pedig
a TTK valamely más szakára jár. A kutatás során a
következo" kérdésekre kerestünk választ:

1. Hogyan vélekednek a hallgatók a tudományról
általában, azaz úgy gondolják-e, hogy a tudomány
biztos ismereteket szolgáltat, avagy kétségek is
felmerülhetnek ezzel kapcsolatban? Minthogy a kutatás
elso"sorban a biológushallgatókra irányult, a kérdést
tovább pontosítottuk, és az evolúcióra vonatkozó
vélekedésükre is rákérdeztünk.

2. Mennyire és milyen módon vallásosak a hallgatók?
Feltételeztük, hogy a vallásosság és a tudomány
megbízhatóságába vetett hit összefügg, azaz a
vallásos hallgatók kevésbé tartják kizárólagos
érvényu" világmagyarázatnak a tudományt, mint a nem
vallásos hallgatók. Különösen ero"s negatív attitu"dre
számítottunk az evolúció elméletével kapcsolatban.

3. Végezetül azt kívántuk megtudni, milyen fokú
inkonzisztencia jelenik meg a vallásos hallgatók
gondolkodásában, amikor az evolúcióról vagy általában
a tudományról elmélkednek. Jelent-e problémát
számukra, hogy a két látszólag ellentmondásban álló
világmagyarázatot összehangolják? Egyáltalán látnak-e
ellentmondást a két magyarázat között? Valamint:
Miféle módon kísérelik meg a két rendszer
összebékítését, ha egyáltalán tesznek ilyen kísérletet?

Az elo"adásomban a kutatás eddigi eredményeit
ismertetem.

10 May 4:00 PM 6th floor 6.54Language: English

T a m a r S z a b ó G e n d l e r
Department of Philosophy, Cornell University
and Collegium Budapest

Imaginative Resistance Reconsidered

In general, an author can make something true in a
story by a simple actof stipulation, and thereby bring
the reader to imagine that thing. So,for example, when
Conan Doyle writes that Sherlock Holmes lives at
221bBaker Street, he thereby makes it true in the
context of the Holmesstories that Holmes lives at that
address, and, under normalcircumstances, he thereby
does everything it takes to bring thecooperative reader
to imagine such a scenario. But, interestingly,
thereseem to be cases where this sort of authorial
prerogative breaks down.One such class of cases,
noticed by Hume, and discussed more recently bya number
of authors (Moran 1990, Walton 1994, Gendler 2000), are
casesinvolving deviant morality: while for the most
part, we have no troublefictionally entertaining all
sorts of far-fetched and implausiblescenarios, we seem
to encounter certain impediments when we are asked
toimagine fictional worlds that we take to be morally
deviant. This puzzlehas come to be known as the
<i>puzzle of imaginative resistance.

In earlier work, Gendler 2000, available at http://www.people.cornell.edu/pages/tsg3/imagresist.pdf
defended an account of this puzzle which traced the source of
ourunwillingness to imagine morally deviant scenarios
to a general desirenot to be manipulated into taking on
points of view that we would notreflectively endorse as
authentically our own. Since then, a largeliterature
has emerged on the topic, which has brought out a
number ofways in which my initial account was radically
inadequate to thephenomena at hand. In this paper, I
will try to offer a new account ofimaginative
resistance that deals with these objections.

17 May 4:00 PM 6th floor 6.54Language: English

G e o r g e G a b o r
Department of Mathematics and Statistics, Dalhousie University

Classical Statistics: Smoke and Mirrors

Classical (orthodox, frequentist) statistics is, and
has been for acentury, the ruling inferential paradigm
in statistical thinking and thesciences that make use
of statistical methods. In its present form, it isan
incoherent mélange of Neyman-Pearsonian rigidity made
palatable by someFisherian sanity. At its foundation
lie a misguided physicalisticinterpretation of
probability as frequency; two well hidden but,
whenrevealed, simple mistakes, and a never explicitly
spelled out dogma thatthe two mistakes combined would
somehow lend the logic on its feet. In thefirst half of
the talk, I will try to show that
probability-as-frequencyis untenable, and that the
fundamental dogma is fatally flawed. Characteristically
perhaps, it was not so much statisticians but a groupof
physicists who attempted to address and redress these
problems byrethinking the concepts of probability and
inference (their work is stilllargely unknown by
statisticians). In the second half of my talk, I
willpresent the result of their work which identifies
probability as anextension of Aristotelian logic, and
Bayesian inference as the onlyreasoning consistent with
a few very weak and eminently reasonabledesiderata.

4 June 2:00 (!!!) PM 6th floor 6.54Language: Hungarian

I s t v á n K a r s a i
Department of Biological Sciences, East Tennessee
State University

Megjeleno" mintázatok rovartársadalmakban
(Emergent Patterns in Insect Societies)

A rovartársadalmak komplex önorganizált rendszerek. A
rovaregyedek intelligenciája megleheto"sen mérsekelt,
ugyanakkor a kolónia mint egész mégis képes komplex
épitményeket létrehozni és optimális, nagyléptéku"
döntéseket hozni. Az igazi kihívás olyan elemi ("bottom
up") modellek megépítése, amelyek képesek áthidalni ezt
a látszólagos ellentmondást. Az eloadó az
önorganizációs megközelítés rövid áttekintése után
saját kutatásait mutatja be ezen a tudományterületen.Abstracts: http://hps.elte.hu/seminar/2004/May-June

___________________________________
The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we hold a
30-60-minute discussion. The participants may comment on the talks and
are encouraged to initiate discussion through the Internet. The
comments should be written in the language of the presentation.

The organizer of the colloquium for the academic year 2003/2004: Miklós
Rédei (email:
redei AT hps.elte.hu)

--
L a s z l o E. S z a b o
Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS)
phone:(31)70 512 2700 fax:(31)70 511 7162 http://www.nias.knaw.nl

on leave from

Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
http://hps.elte.hu/leszabo

  • [Fizinfo] P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m, May/June, Laszlo E. Szabo, 04/28/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page