Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, November

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, November


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, November
  • Date: Wed Oct 30 06:27:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
November4 November

No seminar session!Instead you are invited to


Logic, Algebra, Relativity - 2002
István Németi is 60

November 4 - 8, 2002


Alfréd Rényi Institute of Mathematics <http://www.renyi.hu/~n60/n60.html>

------------------------------------------------------------------------

11 November 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

János Tanács
<nego AT primposta.com>
Philosophy and History of Science, Technical University of Budapest


Ami hiányzik Bolyai János Appendixébo"l - és ami nem
A Bolyai-féle paralléla-terminus hiánya és rekonstrukciója
(The missing term 'parallela' and its reconstruction in Bolyai's Appendix)

Az elo"adás célja megmutatni, hogy nem támasztható alá az a standard
nézet, amely Bolyai János Appendix címu" mu"vével, azon belül is a
Bolyai-féle paralléla-terminus értelmezésével kapcsolatban kialakult. A
bevett nézet ugyanis - egymástól kevéssé eltéro" megfogalmazási
változatokban - azt állítja, hogy Bolyai János a mu" elso" paragrafusában
(i) értelmezi, (ii) definiálja vagy (iii) újradefiniálja a párhuzamosság
fogalmát.
Az elo"adás elso" lépésben a bevett nézet rekonstrukciójára tesz
kísérletet, amely az interpretatív szándékú magyar
Appendix-fordításokat, valamint a nemzetközi matematikatörténeti
szakirodalom által - helytelenül - elso"dleges forrásként használt angol
(Halsted-féle), valamint francia (Hoüel-Schmidt-féle)
fordításokat elemzi, illetve az elso" paragrafusra vonatkozó
matematikatörténeti nézeteket összegzi.
A standard nézet cáfolásához az álláspontok legjóindulatúbb, közös
minimális megfogalmazását veszem alapul. A tézis cáfolatát az Appendix
eredeti latin nyelvu" - facsimile és levéltári - példányaira, a Bolyaiak
levelezésére, Bolyai János sajátkezu" német Appendix-fordítására és
Lobacsevszkij mu"vével kapcsolatos
feljegyzéseire, továbbá a magyar nyelvújítási mozgalom matematikai
mu"szavakra adott javaslataira valamint a szóalkotás elveire szándékozom
építeni.
Végül azzal a meglepo" tézissel fogok elo"állni, hogy a paralléla-terminus
nem az Appendix elso" paragrafusában, hanem a mu" egy másik helyén bukkan
fel. Ám hogy hol, ennek megválaszolását az elo"adásra tartogatom.
A fogalmi általánosítás problémája felo"l amellett fogok érvelni, hogy az
euklideszi geometria mellett megjeleno" nem-euklideszi geometria fogalmi
rendszere, pontosabban a ketto" közötti fogalmi átmenet aluldeterminált.
Ez azt jelenti, hogy az átmenetben a fogalmi általánosításnak nincs
kitüntetett iránya,
hanem nyitott az alternatív kiterjesztések vonatkozásában. Ennek
következménye, hogy nem beszélhetünk az euklideszi geometria egyetlen
helyes fogalmi kiterjesztéséro"l és a hiperbolikus geometria egyetlen
helyes fogalmi rendszeréro"l sem.
Ez azzal a következménnyel jár, hogy megmutatható: az adott fogalmi
rendszeren, jelesül az euklideszi geometriáén belül érvényes
szinonimitási viszonyok nem tarthatók fenn egy az egyben a fogalmi
rendszerek közötti átmenetben - egyes szinonimitási viszonyokhoz
ragaszkodva másokat fel kell adnunk, azonban bármelyik viszony
mego"rzéséhez ragaszkodhatunk a többi rovására. Bolyai János tehát teljes
joggal választhatott Lobacsevszkij vagy Gauss fogalmi kiterjesztéséto"l
eltéro"t. Mindez elméletileg támasztja alá, hogy Bolyainak miért nem
kellett szükségképpen azt a fogalmi általánosítást végrehajtania, vagy
azt a kiterjesztési alternatívát választania, amelyet a standard nézet
favorizál, és amelyet az Appendix-interpretációk és -fordítások révén,
hibásan, Bolyaira kényszerít.
------------------------------------------------------------------------


18 November 4:00 PM 6th floor 6.54
Instead of the canceled lecture of 21 October!
(Language: English, except all participants speak Hungarian)

Tamás Rudas
<rudas AT tarki.hu>
Department of Statistics, Institute of Sociology, Eötvös University,
Budapest


Measurement and modelling of association in contingency tables

Association between two variables is defined in the talk as the
information in their joint distribution not present in the univariate
distributions. Therefore, a measure of association, together with the
marginal distributions, has to parameterize the joint distribution and
has to be variationally independent from the marginals. These
requirements point to the odds ratio as the only appropriate measure of
association.

For higher dimensional contingency tables, a possible generalization is
the system of conditional odds ratios. The conditional odds ratios, on
an ascending class of subsets, are variationally independent from the
marginal distributions on the complement descending class and together
parameterize the joint distribution. Depending on the class of subsets
used, one obtains a flexible class of parametereizations that can be
used to model the conditional association structure. The models obtained
by assuming lack of conditional association on an ascending class of
subsets are of the log-linear type.

------------------------------------------------------------------------


25 November 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: Hungarian)

András Benedek
<benedek AT helka.iif.hu>
Research Institute for Philosophy of HAS


Alkalmas-e a nem-standard analízis a mozgás metafizikai leírására?
(Is nonstandard analysis applicable for the metaphysical description of
motion?)

TBA
------------------------------------------------------------------------

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.
------------------------------------------------------------------------

The organizer of the seminar: László E. Szabó
<http://hps.elte.hu/~leszabo> (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
L a s z l o E. S z a b o
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo

  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, November, Laszlo E. Szabo, 10/30/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page